Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

Kostschool Librrecht in 1815-16

Tijdens de Franse tijd kwam Jean Baptiste Libbrecht uit Gent zich in Izegem vestigen.
In de bevolkingsregisters van 1814 staat er genoteerd dat hij in de Roeselaarsestraat nr. 46 woonde (zuidkant van de straat). Hij was toen 22 jaar en was gehuwd met de 20-jarige Marie Thérèse Van Megre. Marie Thérèse Huan (44 jaar) woonde mee in. Was dit een meid of was het de moeder van zijn vrouw? Zijn vader heette Joannes Benedictus Carolus Libbrecht.
Hij huurde de woning van de Izegemse familie Van Tomme.
Libbrecht had plannen om in Izegem een school op te richten. Er is een pamflet bewaard, waarin hij tweetalige reclame, het Frans voorop, maakt voor zijn kostschool.
De school startte op 1 februari 1815. Doelstelling was een school waer de Opvoedelingen zullen aenveerd ende opgebragt worden met de allergrootste zorg tot de kennisse van alle slag van onderwijzinge noodig voor eene volkomen opvoedinge.
Er werden twee klassen voorzien. Leerlingen tussen 6 en 15 jaar waren welkom.
Wat stond er op het programma?
Om hun van hunne teere Jeugd te neygen tot de deugd, en hun in te planten het eerste zaed van den godsdienst, zal men beginnen met hun te onderwyzen den catechismus ende de christelyke zeden; vervolgens hun te onderrigten in de beginselen der lees- en schryfkunde, de declinatien en conjagatien der fransche, latynsche en vlaemsche taelen.
Maar in de tweede klas kwam daar nog wat bij: ... zullen zy zig oeffenen in den historischen catechismus, in de grond regels der fransche, latynsche en vlaemsche taelen, en zal hun aangetoont worden den weg der volmaekte schryf-konst, de spel-konst, de cyffer-konst, den brief-styl, het boekhouden, etc.
Voor niks gaat de zon op en staatsubsidies bestonden er nog niet. Daarom werd er kostgeld gevraagd.
Voor de Opvoedelingen die niet bereykt hebben den ouderdom van 11 jaeren, […] fl.150. Voor de gonne oud zynde 11 jaeren fl. 160.
Uit het volgende kunnen we afleiden dat er ook een internaat was: Voor de beddinge ende het taffel-gerief fl. 10. De gonne zouden begeeren hun lynwaed te doen wasschen in het Kost-huys zullen betaelen fl.14.
Maar de onderwijzer beloofde een schitterende maaltijd:  De Opvoedelingen zullen gemynelyk hebben ’s middags de soupe en twee portien, en ’s avonds de salade en eene portie, alles wel bereyd.
Er waren nog kosten: voor intreede fl. 3,30 en men zal betaelen eene halve kroon aen de dienstboden voor Nieuwjaar.
Wie tekenles volgde kon nog enkele extra gulden op tafel leggen: De Teeken-lessen zullen in ’t bezonder betaelt worden tegen fl. 2,10 voor dry maenden.
Vakantie of niet, er werd steeds per drie maanden betaald.
Maar de leerlingen konden gerust zijn: zowel de internen als de externen kregen dezelfde lessen.
De mogelijkheid bestond om meisjes als externen naar deze school te sturen, want  Men zal insgelyk aenveerden de Jonge Joffrouwen externe van alle ouderdom, de welke nauwkeuriglyk en zorgelyk zullen opgelet worden door d’Huysvrouwe J. B. LIBBRECHT, en haere Moeder, die hun zullen onderwyzen in alle handwerk, te beginnen met de kennisse van het kleer-maeken, tot de alderfysnte werken als Bordueren etc.
En terwijl men zich volop concentreerde op het handwerk, kregen ze er nog les bovenop: men zal hun ook onderrigten in den catechismus en de chistelyke zeden; als mede in de beginselen der fransche en vlaemsche taelen, de volmaekte schryftkonst, de spelkonst, de cyffer-konst, den Brief-styl, etc.
Spijtig genoeg heeft deze school het niet lang volgehouden.

u kunt de aankondiging uit 1815 hier nalezen