Heemkundige Kring

Ten Mandere - Izegem

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
links

nieuwsarchief

Ten Mandere nr. 145

Begin januari 2010 werd het laatste nummer van de jaargang 2009 aan onze leden bezorgd.
Het werd opnieuw een rijk gevuld nummer.
Geert Orgaer, voorzitter van de jubilerende Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid mocht de spits afbijten.
In zijn bijdrage Karrentrekkers en kruisbestuivers geeft hij een overzicht over de boeiende geschiedenis van 50 jaar plaatselijke cultuurraad.
Marcel Nuijttens bezorgde de lezer een verslag over de gebeurtenissen in Izegem in 1944. Hij beschrijft niet alleen de bevrijding, maar besteed ook aandacht aan de onlusten die er in Izegem uitbraken. Ook de laatste gevallen Duitse soldaat, Werner Schühner, kreeg zijn aandacht. Marcel Nuijttens wil met deze bijdrage eens de puntjes op de 'i' zetten, omdat er heel wat wilde verhalen over die septemberdagen de ronde deden.
Dries De Zaeytijd nam de geschiedenis van de Izegemse mijnwerkers onder de loupe. Wie begin januari afstemde op het tv.-programma 'Arm Wallonië' op Canvas, zal niet verbaasd geweest zijn dat er dagelijks Izegemnaren richting de Waalse koolputten trokken.
Omdat we volgend jaar met een drietal speciale nummers verschijnen, nam Raf Vandenberghe nu al de plaatselijke actualiteit door. Het grootste gedeelte van 2009 werd in de reeks 'actueeltjes' opgenomen.
Bij de komende heraanleg van de Grote Markt in Izegem mag zeker de waterput niet uit het oog verloren worden.
Ooit wou ereburgemeester Willy Verledens deze put herinrichten op de markt. Bertrand Nolf gaat zeker niet licht voorbij aan dit voorstel. Een waterput maakt voor hem inderdaad een stuk van onze plaatselijke geschiedenis uit en het is dan ook zeker en vast de moeite waard om dit te onderzoeken.
Bestuurslid Jacques Viaene tenslotte nam voor ons de resultaten door van de enquête naar onze lezers.

 

Nieuw bestuurslid

Sinds 1 januari 2010 is er een nieuw bestuurslid in ons midden. Robrecht Vanhaezebrouck wil zich in de toekomst nog meer inzetten voor Ten Mandere. Inderdaad, nog meer, want nu reeds maakte hij deel uit van onze seniorenwerking.

 

50 jaar Ten Mandere

Ergens in februari 1960 werd in de schoot van de cultuurraad de heemkring Ten Mandere gesticht.
Dit jaar bestaat onze vereniging dus 50 jaar en dit wordt gevierd. Later zullen onze leden daar nog meer over horen.
Eén van de toppers wordt ongetwijfeld de publicatie van 'Leven in het operatiegebied. Izegem 14-18', neergepend door onze voorzitter dr. Jean-Marie Lermyte. zie verder...

Ten Mandere publiceert het 142ste TM-nummer

Binnenkort krijgen de abonnees van Ten Mandere het 142ste nummer van het
tijdschrift in de bus. Zoals steeds is de inhoud zeer gevarieerd.

Jacques Viaene - die als Kachtemnaar een goed oog heeft voor het specifieke
verleden van deze gemeente - heeft het over de Kachtemse Leopoldisten, de
vereniging van oudgedienden onder de eerste twee koningen van ons
vorstenhuis.

Ook Geert Vermeersch behandelt Kachtemse materie : een heel interessante en
gedetailleerde bijdrage handelt over Kachtem tijdens de "Groote Oorlog" van
1914-1918, meer bepaald de inval van het Duitse leger en het eindoffensief.

Daarmee wordt dit nummer voor een stuk vastgehaakt aan de 90ste verjaardag
van het einde van die verschrikkelijke oorlog, en gastauteur Philippe Neese
uit Sijsele gaat daarmee verder, want hij belicht het leven en zeer
specifiek het oorlogsleven van zijn grootvader Izegemnaar Frederik Noppe
(1893-1961), meteen goed voor een uitvoerige beschrijving van de bewegingen
en acties van het 1ste regiment Karabiniers, waarin Frederik Noppe diende.

Ere-conservator van het Nationaal Schoeiselmuseum Raf Vandenberghe levert
weerom een bijdrage tot de geschiedenis van en de kennis over de
schoeiselnijverheid in Izegem, dit keer met een artikel over een poging tot
mechanisatie in de schoenenfabriek Decoene in de Nederweg.

Ten Mandere-ondervoorzitter Antoon Vandromme neemt ons een eeuw terug mee in
de tijd, meer bepaald naar 3 mei 1908, toen burgemeester Eugène Carpentier
werd ingehuldigd. Toen al bleek dat de Izegemnaren gereputeerde
feestvierders waren én zijn!

Bestuurslid André Bourgeois is de bezieler van en de drijvende kracht achter
de jaarlijkse tentoonstellingen "Het gebeurde in Izegem in ..." waarbij
telkens de schijnwerper gericht wordt op de Pekkersstad een halve eeuw
geleden. Tot nu toe kwamen al de jaren 1953, 1954, 1955, 1956 en 1957 aan
bod, en nog tot 15 januari 2009 kan u in de Erasmuszaal van de openbare
bibliotheek tijdens de openingsuren gaan kijken naar wat er in 1958
gebeurde. Om het verzamelde materiaal en de vele interessante gegevens een
duurzamer karakter te geven, schreef André in Ten Mandere een bijdrage over
de inslaande gebeurtenissen in de jaren 1953 tot en met 1956. In de
toekomst wordt dat dus regelmatig aangevuld. (tekst: Christiaan De Forche)

Eind april verschenen twee nummers van Ten Mandere
Onze redactie speelde het klaar om in een korte periode van vier maanden twee nummers aan het publiek voor te stellen. Het eerste nummer van 2008, het 140ste in de rij, bevat een waaier van bijdragen. Eerst en vooral wordt er aandacht besteed aan de 85ste verjaardag van onze ondervoorzitter, Antoon Vandromme. Jean-Marie Lermyte gaf een overzicht van het vele wat Antoon reeds gepresteerd heeft. Bertrand Nolf diepte de familiegeschiedenis uit. De stamboom Vandromme keert terug tot de 15de eeuw.
Kurt Himpe heeft het over de (bijna) verdwenen spoorweg op de Zuidkaai.
Vondelingen zijn er van alle tijden. Bertrand Nolf schonk aandacht aan deze mensen uit de Ancien Regime.
Hulpconservator Lieve Vandenbussche (schoeiselmuseum) verhaalt haar belevenissen tijdens haar opneming in het Italiaanse Genootschap van Sint-Crispijn en Sint-Crispinianus. Een gebeurtenis dat niet zomaar voor iedereen is.
Er is de jaarlijkse cultuurtrofee van stad Izegem en dit keer kreeg 'Vrede en Eendracht' dit kleinood. Jean-Marie Lermyte schreef een relaas neer.
In april stierf de grootmeester Hugo Claus en Robrecht Vanhaesebrouck ontdekte dat er meer dan één relatie was tussen hem en Izegem.
In 2007 was er ook een nieuwe ereburger. Bart Blomme laat u kennismaken met Ludo Beheydt.
En tot slot geeft Raf Vandenberghe een overzicht in zijn jaarlijks terugkerende rubriek Actueeltjes.
Maar het accent lag wel op het tweede nummer. Na een maandenlange voorbereiding mocht het bestuur het dagboek van Bruno Acx presenteren. Deze man werd op het einde van de 19de eeuw schoenmaker en bleef dit tot de dertiger jaren van de vorige eeuw. Op het einde van zijn carrière schreef hij zijn dagboek en heel wat Izegemse anekdoten passeerden de revue. Hij had natuurlijk ook aandacht voor heel wat aspecten van het schoenmaken. Dit waardevol nummer is ook te koop in de Infodienst en in de Stedelijke Izegemse Musea.

Klara in Izegem
Het wordt een moeilijke keuze tijdens de Pinksterdagen 2008. Radio Klara strijkt neer in Izegem en de Izegemnaren zullen het geweten hebben. Een barstenvol programma (zie www.klara.be). Onrechtstreeks en rechtstreeks verlenen ook enkele bestuursleden van Ten Mandere hun medewerking aan tal van programma's. Op de radio kunt u luisteren naar o.a. onze voorzitter Jean-Marie Lermyte op zaterdag (over de geschiedenis van Izegem) en op maandag (over de economische ontwikkeling van onze stad). Ook Raf Vandenberghe doet zijn duit in het zakje (op zondag) en Christian De Forche mag uitleg geven over de vele internationale relaties die Izegem heeft (maandag). Verder passeren heel wat bekende Izegemnaars de revue.

Erfgoeddag
Op vraag van het gemeentebestuur was ons bestuurslid Bertrand Nolf bereid om een tentoonstelling op te zetten in het teken van 'Wordt verwacht'. Centraal staan de gemeenteraadsverkiezingen in Izegem. Hoe verliepen de campagnes? Wat waren de slogans? En wat werd er allemaal beloofd?
Bertrand kon gelukkig puren uit de rijke verzamelingen van dhr. Luc Strobbe en het Ten Mandere-archief. Dat er soms duchtig op los werd geschreven, hoeven we u wellicht niet te vertellen.
U kunt deze tentoonstelling bezoeken in het Izegemse stadhuis op zondag 13 april van 10 tot 18 uur.

Rhodesgoed
Op 15 mei a.s. opent het Rhodesgoed zijn deuren. Het Rhodesgoed werd door ons eind vorig jaar in de schijnwerpers geplaatst toen we een TM-nummer van de hand van Geert Hoornaert lieten verschijnen. Een gevolg daarvan is dat de eigenaars van het Rhodesgoed Ten Mandere opzochten om mee te helpen aan het opmaken van borden die dit domein een educatieve meerwaarde moeten bezorgen. Het Agentschap Natuur en Bos deed ook zijn duit in het zakje inzake het bosproject.

Belforten van de arbeid
Bij het begin van de vorige eeuw domineerden fabrieksschoorstenen het stadslandschap en vaak ook de horizon van het platteland. Ze toonden waar mensen werkten en waar goederen werden geproduceerd.
Om deze vergeten torens opnieuw in de belangstelling te brengen nemen de Izegemse musea deel aan het grensoverschrijdende project 'Belforten van de arbeid'.
Binnen de museumwerkgroep is ons bestuurslid, Bertrand Nolf, samen met een team bezig om alle verdwenen Izegemse schoorstenen te inventariseren en te beschrijven. Wie daarover inlichtingen heeft, mag hem gerust contacteren.

Izegem maakt zich op voor de KLARAdag.
Cultuurconsulent Geerwin Vandekerckhove heeft de uitdaging aangenomen om een groots feest van de KLARA-dag in Izegem te maken. Daartoe heeft hij een weblog geopend, zodat u alle voorbereidingen op de voet kunt volgen. Ook Ten Mandere draagt daartoe een steentje bij. Hoofdredacteur Bart Blomme leverde enkele anekdotes over het Izegem van toen. Zeker iets om naar uit te kijken.

Ten Mandere werkt samen met de Izegemse bib.
Van 2 tot 26 februari loopt er een tentoonstelling over Auschwitz in de Izegemse bib.
Eén van de laatste Izegemse overlevenden, "Mielke" Samyn werd bij die gelegenheid geïnterviewd. Bibliothecaris Nicolas Cappelle en hoofdredacteur Bart Blomme luisterden een ganse voormiddag naar wat die man allemaal beleefd had in verschillende kampen. Het resultaat werd een boeiende DVD van ruim 20 minuten.
Ten Mandere zorgde ook voor passende sfeerbeelden van Izegem tijdens de Tweede Wereldoorlog. De tentoonstelling is een initiatief van de Stadsbibliotheek en de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Izegem (HVV) met de logistieke steun van de stad Izegem. Meer info

Ten Mandere redt de Dom van Milaan.
Naar aanleiding van onze jaarlijkse tentoonstelling '50 jaar terug' vonden we in de oude kranten dat de heer Baert-Vandeputte (destijds uit de Krekelmotestraat) een maquette gemaakt had van de Dom van Milaan.
Dankzij de tussenkomst van Lieve Vandenbussche konden wij bij haar buur ('Paris boutique') dit kleinood ophalen en opstellen in onze tentoonstelling.
Nadien ontfermden enkele bestuursleden zich over deze maquette om ze veilig op te bergen voor het nageslacht.

Nr. 139 is een Kachtemnummer.
Eind 2007 verscheen, als derde nummer van de jaargang, een nummer volledig gewijd aan de Izegemse deelgemeente Kachtem. Geert Hoornaert, historicus van Roeselaarse bodem spitte figuurlijk het Rhodesgoed van Kachtem om. Het nummer is daarom alleen al de moeite waard om te lezen. De familie Verhelst gaf bestuurslid Jacques Viaene nog enkele anekdotes mee en Frederic Delameilleure nam de Kachtemse "belastingen" eens door op het einde van het Ancien Regime.

Koplopers gezocht
Heemkunde Vlaanderen brengt op zaterdag 3 juli een drietal workshops onder het thema "Koplopers gezocht". Welk heemkundig bestuur wenst niet uit te breiden? Hoe betrekken we meer dames en jongeren in ons bestuur?.. Dit en andere onderwerpen komen aan bod tijdens deze dag. Deze dag vindt plaats in het Izegems stadhuis. Ten Mandere is daarmee verantwoordelijk voor het goede verloop van die dag. Inlichtingen vindt u op de website van Heemkunde Vlaanderen.

Vrij Technisch Instituut 100 jaar jong
En ook Ten Mandere brengt hulde aan deze instelling. Kurt Himpe, bestuurslid en leraar aan dit instituut schreef een boeiende bijdrage, geïllustreerd met tal van foto's. Dit werk verschijnt als tweede nummer (nr. 135) in onze reeks.
Een werk dat u zeker niet mag missen !

Sagen en legenden
De plaatselijke bibliotheek richt op vrijdag 31 maart een vertelavond in. Gerenommeerde acteurs brengen ons enkele sagen, legenden en urbain legends. Ook de Izegemse sage "de Rode Poort" komt aan bod. Bestuurslid Bart Blomme verzamelde enkele foto's en gegevens rond deze hoeve. Tussen 1 maart en 30 april kunt u ze bewonderen in de plaatselijke bib.

nummer 134 van onze reeks
Eind april 2006 verscheen een nieuw nummer in onze uitgave-reeks:
Uit de inhoud, 40 jaar Stedelijke Gezinsraad, de familie Vanbiervliet en Izegem, Johan Bruyneel ereburger van Izegem, de Zingende Matroosjes en natuurlijk onze reeks actueeltjes, het jaaroverzicht van 2005. In een aparte bijdrage brengt onze voorzitter hulde aan één van de medestichters, nl. Robert Leroy. Hij zal het in het vervolg iets kalmer aan doen. Zijn taak als secretaris werd voorlopig overgenomen door ons bestuurslid Freddy Seynaeve.

Tentoonstelling 50 jaar geleden
Ook nu weer loopt er een tentoonstelling, van 15 december tot 15 januari 2006 over de Izegemse actualiteit, 50 jaar geleden.
Het werd dus het jaar 1950. Unieke documenten werden voor u verzameld en alles kunt u gaan bekijken in de plaatselijke bibliotheek. De tentoonstelling krijgt nog een vervolg in de gangen van de Plataan, het rust- en verzorgingshuis langs de Meensesteenweg en dit tot 15 maart 2006.

Nummer 3 van onze heemkundige reeks
Eind december verscheen het derde Ten Mandere-nummer. In dit nummer hebben we het over "de geschiedenis van het Izegemse bibliotheekwezen" (Bibliothecaris Nicolas Cappelle), "Gezelle dichtte voor Izegemnaren" (Antoon Vandromme), "Persfotograaf Maurice Terryn zelf geportretteerd" (Jean-Marie Lermyte), "een spoor van Izegem in Wenen: Philips Balthasar Vilain van Gent en de Potence van het Gulden Vlies" (Christiaan De Forche) en "inventaris van Izegemse stoommachines (Bart Blomme)

Nieuwe folder
Ten Mandere bracht een nieuwe folder uit waarin alle bestanden kort vermeld werden die onze computers raadpleegbaar zijn.
U kunt deze folder gratis bekomen via email of in ons archief (openingsuren).

Boeiende tentoonstelling
Nog tot eind november loopt er in het Nationaal Borstelmuseum en Etiz een tentoonstelling met als titel "Krachtige Stoom". De geschiedenis van de opkomst van stoomtechnieken staat centraal. Ten Mandere zocht alle stoommachines op die ooit in Izegem werden geplaatst. Het gaat hier over meer dan 100 vestigingsplaatsen. Deze tentoonstelling verdient zeker een bezoekje.

Ten Mandere nr. 2 van de 45ste jaargang
Eind september bezorgden onze ijverige "ronddragers" en de postbode aan alle leden een nieuw nummer van ons heemkundig tijdschrift. Dit keer komen volgende onderwerpen aan bod: "De post in Izegem" (José Desmet), "Weerbare mannen in Izegem in 1638" (Bart Blomme), "Het Izegemse stadsbeeld tussen 1840 en 1940" (Jean-Marie Lermyte) en we eindigen het nummer met "De guldenbergabdij van Wevelgem en Izegem" (Antoon Vandromme).

winnaars Identificatietentoonstelling 2005
In de bestuursvergadering van september werden de winnaars uitgeloot van deze wedstrijd. Wie een formulier invulde kreeg de kans op een jaarabonnement van Ten Mandere. Dit keer waren er 8 abonnementen te verloten. De bibliotheek gaf in het kader van haar 25-jarig bestaan 5 abonnementen weg bovenop de 3 die de heemkring jaarlijks uitreikt.
Dit zijn de winnaars : Bernadette Ghesquière, Fernand Ronse, Pascale Bauwin, Luc Maes, Sabine Pruvoost en Hilde Timperman. Proficiat aan allen en veel leesgenot !

Identificatietentoonstelling 2005
Tussen 1 juli en 31 augustus 2005 doet Ten Mandere opnieuw een beroep op de bezoeker van de plaatselijke openbare bibliotheek (Grote Markt Izegem). Er liggen 100 foto's te wachten op hen. De bedoeling is dat de bezoeker meehelpt zoeken wie er op de foto staat, wanneer hij genomen werd en waar. 8 mensen die een formulier invullen kunnen aanspraak maken op een Ten Mandere-abonnement.

Nieuw in ons archief
Bestuurslid Bart Blomme inventariseerde voor Ten Mandere de geboorteakten van Izegem tussen 1796 en 1900. 29 981 akten werden op pc geplaatst. De akten werden gedigitaliseerd en kunnen zo bekeken worden. Er werd een klapper opgemaakt van ruim 1400 blz. om het geheel toegankelijk te maken.
Begin juli bracht hij ook de oudste bevolkingsregister op pc. Het gaat hier om sectie B van de gemeente Izegem (ongeveer de oostkant van de gemeente). 244 huizen of 1469 personen die in 1806 in Izegem wonen werden genoteerd.

Tentoonstellling in het Izegemse pandje
Tussen 1 mei en 30 juni 2005 kan iedere Izegemnaar een bezoekje brengen aan het verzorgingshuis "het Pandje". Daar vindt u de tentoonstelling "100 jaar Izegem in foto's". Deze tentoonstelling werd gemaakt in het jaar 2000. Nu krijgen de bewoners en bezoekers van het Pandje de gelegenheid om de foto's te bekijken.

Nummer 1 jaargang 45 uitgebracht
Eind april verscheen het eerste nummer van deze jaargang. Geert Vermeersch, duivel-doet-het-al van het Kachtemse ACW schreef de geschiedenis van 50 jaar ACW.
In een bijdrage van Bertrand Nolf, Aurel Lagrou en Kurt Himpe worden de voorouders van minister Geert Bourgeois opgezocht.
De jaarlijkse cultuurtrofee ging in 2004 naar Geert Orgaer. Voorzitter van de Cultuurraad Frits Verhaeghe belicht in een bijdrage enkele aspecten van deze duizendpoot.
De Vlaamse en Europese verkiezingen, met de Izegemse weerslag, worden door onze voorzitter onder de loep genomen.
Over de geschiedenis van de kastelen op de Bosmolens was er lange tijd onduidelijkheid. Raf Vandenberghe zette alles eens op een rijtje.
Traditioneel wordt het eerste nummer afgesloten met de reeks Actueeltjes. Het werd reeks 67 en voor de eerste keer, in opvolging van Robert Leroy, noteerde Raf Vandenberghe het wel en wee van een jaartje Izegemse actualiteit.

Tentoonstelling: Izegem tijdens het jaar 1954
Van 15 december 2004 tot en met 15 januari 2005 kan iedereen terug een bezoek brengen aan de tentoonstelling : het gebeurde 50 jaar geleden. We snuiven er de herinneringen op rond de brand in de Sint-Pieterskerk te Emelgem, de pastoorsbenoemingen in onze gemeente, de memorabele overwinning van Brussel-Izegem door "Cockske", enz....
Zeker de moeite waard om tijdens de bibliotheekuren een kijkje te nemen.

Nummer 3 jaargang 44 rolde van de pers
Eind december 2004 verscheen het derde nummer van Ten Mandere. Het werd opnieuw een boeiend geheel met ditmaal o.m. aandacht voor de opkomst en ondergang van de Izegemse schoennijverheid. Een bewerking van een thesis door Jurgen Mestdagh uit Tielt.
Bart Blomme schreef de korte geschiedenis van de parochiezalen Tijl en Nele weer.
Gaspard Devoldere heeft het in dit nummer over een niet onbelangrijk "petit histoire" in onze geschiedenis. Izegem was tijdens Wereldoorlog I een centrum van kriegslazaretten achter het front. Zijn vader kreeg indertijd de opdracht om op twee gebouwen: de Gilde en het patersklooster een "Rood Kruis" aan te brengen.
Het nummer eindigt met het reglement d in het ondertussen verdwenen rustoord in de Meensesteenweg. We schrijven 1963.
Onze voorzitter nam afscheid van onze overleden penningmeester Alberic Deprez en verwelkomde Kurt Himpe als nieuw bestuurslid.

Het gebeurde 50 jaar geleden in Izegem....1953
Tijdens de wintermaanden (15 december 2003 tot 15 januari 2004) vindt er een tentoonstelling plaats in de bibliotheek van Izegem.

Heemkundige kring Ten Mandere blikt 50 jaar terug naar 1953.
Via allerlei krantenartikels, foto's, voorwerpen, enz.... wordt er een kleine reconstructie gehouden van wat er 50 jaar geleden gebeurde in Izegem.
Bv. De opening van het sportstadion, kermisweek, 11 juli-viering, oprichting decanaat Izegem, enz...
De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de biburen.

derde nummer van ons tijdschrift rolde van de persen
Het derde en laatste nummer van onze jaargang verscheen iets vroeger dan verwacht.
De reden is dat wij het nummer persklaar moesten hebben tegen de viering van 150 jaar Koninklijke Harmonie der Congregatie.
Meteen het hoofdartikel van dit nummer. Bestuurslid Freddy Seynaeve kreeg met de hulp van Eric Thibau de kans om de laatste 25 jaar van deze vereninging op papier te zetten. Het werd een boeiende kroniek, beslist het lezen waard!
Als tweede bijdrage schreef voorzitter Jean-Marie Lermyte over wijk "De Mol".
Deze wijk werd in al zijn aspecten doorgelicht: een stukje geschiedenis, anekdotes, gebeurtenissen, de wijkraadwerking, bekende personen en een wandeling doorheen deze wijk.
 
 

Identificatietentoonstelling
Van 1 juli tot en met 31 augustus 2003 kunt u in de plaatselijke bibliotheek terecht om Izegemse foto's te identificeren.
Deze oproep doet Ten Mandere omdat ze heel wat foto's bezit waarvan we geen enkel aanknopingspunt hebben.
100 foto's die vragen oproepen : wie staat er op deze foto? Wanneer werd deze foto genomen? Waarom werd deze foto genomen?
Bezoekers aan de plaatselijke bib kunnen een formulier invullen en zo maken ze kans om één van de 5 jaargangen te winnen van ons tijdschrift.

verkiezingen
 Officiële uitslag van de verkiezingen (22/06/2003)
 
 
 
Blomme Bart 42
Bourgeois André 30
Himpe Kurt 20
Malisse Antoine 33
Nolf Bertrand 35
Vanbrabant Jan 7
Vandromme Antoon 37
Willaert Hendrik 34

De vetgedrukte namen zijn verkozen.
47 leden kwamen hun stem uitbrengen.

Briefwisseling
Steeds meer vragen omtrent de Izegemse geschiedenis en de inwoners bereiken ons per e-mail. Wij vragen wat geduld aan de schrijvers omdat deze vragen eerst voorkomen in een bestuursvergadering. Alle e-mails worden in de mate van het mogelijke beantwoord.

Verkiezingsnieuws
Op 7 juni 2003 is het dan zover. Er wordt een (gedeeltelijk) nieuw bestuur gekozen van onze heemkring.
Zijn kandidaat : André Bourgeois, Antoine Mallisse, Bart Blomme, Hendrik Willaert, Antoon Vandromme, Bertrand Nolf, Kurt Himpe en Jan vanbrabant.
Ieder lid van Ten Mandere wordt uitgenodigd om  zich op deze dag naar het stemhokje te begeven in ons archief.
Ter plaatse krijgt u alle nodige richtlijnen en ..... u wordt er nu al op gewezen : "het potlood niet natmaken" a.u.b.
 
 

Nieuw Ten Mandere-nummer
Begin januari verscheen het derde nummer van Ten Mandere jg. 2002.
Uit de inhoud:
Odiel Defraeye negentig jaar na zijn dubbele overwinning
Symbolen in Izegem
De teloorgang van de Izegemse schoennijverheid in de jaren '60.
Interesse? Neem contact op met ten mandere