Haessebroucq, A.
Les Annales de la sociétés médicale d'émulation de Roulers, 1848, p. 108-153. We vonden geen exemplaar van deze publicatie.
L’Observateur. Journal des sciences médicales, dat in Kortrijk werd gedrukt. De volgende jaren stond zijn naam er niet meer op als directeur. Zie FSI, dl. XVIII, nr. 2.

Haessebroucq, Eugenie
Guido GEZELLE, Lied, Biekorf, 12, 1901, p. 219-220, n.a.v. haar plechtige geloften in 1886. Ook afgedrukt in Ten Mandere nr. 62-63, 22/1, p. 128.

hak
Lieve VANDENBUSSCHE, Constructie van de hak voor damesschoenen vanaf 1930 tot op heden, Ten Mandere, nr. 137 47/1, 2006, p. 3-6

halle
Antoon VANDROMME, De halle en de Wal in Izegem, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 27-38.

Handbalclub
Chantal BRACKE, Handbalclub Izegem. Van bescheiden, onbekend ploegje tot een goed draaiende handbalfamilie in eredivisie, paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012 43 p.

handelaars en industriëlen
Het handelscentrum Izegem, Brussel, Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand. Dienst planologie van de handel, Jozef II-straat 9, 1968, 124 p., gestencild.
Liber Amicorum aangeboden aan Walter M. Duyck, industrieel, zaakvoerder en gedelegeerd bestuurder van vennootschappen bij gelegenheid van zijn vereremerking tot ere-deken van de Arbeid, Kortrijk, Groeninghe, 1993, 392 p.
Men moet het voorlopig stellen met: Rafaël VERHOLLE, Heer Robert Holvoet, Ten Mandere nr. 14, 6/1, 1966, p. 34 + fotobladzijde en Rafaël VERHOLLE, In memoriam dhr. Robert Holvoet, gewezen voorzitter van de C.O.O. en van de Bouwmaatschappij., Ten Mandere, nr. 50, 18/1, 1978, p. 71 en foto p. 72.
Lijkreden uitgesproken bij het afsterven van Gustaf-Adolf Rosseel Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1917, 11 p.
Lijkreden uitgesproken bij het afsterven van Mijnheer Jules Rosseel, Izegem, J. De Busschere-Bonte, [1930], 13 p.
Aandenken van Jules Vandekerckhove-Laleman overleden te Iseghem den 28 April 1914, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1914, 12 p.; Dood en begraving van Jules Vandekerkchove-Laleman, godvruchtig overleden te Iseghem den 28 April 1914, S.l., s.d., ]18] p.
Marcel NUIJTTENS, De Izegemse schoenmakersfamilie Kerckhof in den vreemde, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 13-15.

handelaarspenning
Marcel NUIJTTENS,  Handelaarspenning voor Izegem, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 223-224, n.a.v. het feit dat de Izegemse handelaars van 11 juli tot en met 22 augustus 1981 een lokale munt van 25 frank in omloop brachten;

handelsbeurs
Antoon VANDROMME, De handelsbeurs van 1926, Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 27-34.

handelscentrum
Het handelscentrum Izegem, Brussel, Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand. Dienst planologie van de handel, Jozef II-straat 9, 1968, 124 p., gestencild.
Renate CAEN, Sterke-zwakte analyse van Izegem in het stadsgewest Kortrijk-Roeselare, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, (Economische wetenschappen), RUG, 1991, IX-118-IV-54 p.

handelsfoor
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.

handmerk
Geert HOORNAERT, Edgard SEYNAEVE en Antoon VANDROMME, Handelsmerken uit Roeselare en Izegem. Hulpbron voor genealogen. Een systematische studie met inventaris., Izegem, Hochepied, 1988, 71 p.

Hanoulle, Joseph
Ward BOGAERT, Sjoerd en Klaas CROMBEZ, Een blik op de Izegemse orgels. Jaarwerk AMC, 1994, 30p.
Luc LANNOO en Kamiel D’HOOGHE, West-Vlaamse orgelklanken, Brugge, Marc Van de Wiele, 1997, 136 p.

Hanssens, Gustaaf
Bart BLOMME, E.P. Staf Hanssens, achtste pastoor op de H.-Hartparochie, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 3-4.

harmonie Leo XIII
Jozef GELDHOF, 50 jaar christelijke arbeidersbeweging Izegem, Izegem, Kristelijk Werkersverbond, 1957, 147 p.
Roger BEKAERT, Korte historiek van het A.C.W.-Izegem. A.C.W. 1906-1976. Dienstbetoon en samenwerking… geen ijdele woorden, S.l., s.d., 26 p., gestencild;
Christen Werkersverbond Iseghem, 1906-1931, [Kortrijk, 1931], 23 p.
Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem tot 1940, Izegem, ACW Izegem, 1988, 380 p.
Jean-Marie LERMYTE, Gedeelde eenheid. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem, Emelgem en Kachtem, 1940-1991, Izegem, ACW Izegem, 1992, 477 p.  Voor de activiteitsverslagen, jaarverslagen en jaarprogramma's verwijzen we naar de bibliografie in de studies van Lermyte.
S.H. SCHOLL, De geschiedenis van de arbeidersbeweging in West-Vlaanderen (1875-1914), Brussel, 1953, XIX-314 p. bevat gegevens over Izegem.
Luc HAEGHEBAERT, Terreinverkennend onderzoek naar de geschiedenis van de amateuristische muziekverenigingen in de provincie West-Vlaanderen gedurende de Nieuwste Tijden, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), RUG, 1983-1984, 3 dln. 475 p. Bjorn VERSCHOORE, Dirk VANDEBUSSCHE en Piet DEVEUGHELE, Harmonie en fanfare leven in Izegem, Niet-gepubliceerd eindwerk AMC, ongepagineerd, dit werk is weinig origineel, maar verdienstelijk omwille van de samengebrachte fotokopies i.v.m. het Congregatiemuziek, Eendracht en Vooruitgang, Leo XIII, de Stadsfanfaren, de Voorwacht en Vrede en Eendracht.
Antoon VANDROMME, Geschiedenis van "De Mandelkoor", Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1980, p. 41-62 en nr. 60, 21/2, 1981, p. 143-152.

Harp, De
Bart BLOMME m.m.v. Luc HESSEL, De minderbroeders kapucijnen te Izegem, Ten Mandere nr. 91, 31/3, 1991, p. 3-26.

Harp, De
De Harp publiceert een driemaandelijks informatieblad: De Harp. Franciscaans centrum voor levensverdieping, waarvan 1997 de 13e jaargang is.
Luc HESSEL, De Harp 10 jaar. Berichten over een wonderlijke reis van mensen samen op weg, Verraes, Heule, 1993, 88 p.

hartpatiënt
Vriendenkring Hartpatiënten, Driemaandelijks. Verantwoordelijke uitgever Marcel Nuijttens, Boomforeeststraat 39, 8870 Izegem. Nr. 8= 4e trimester 1997.

Haut-Kasai
Bart BLOMME, Izegemnaren investeren in Haut-Kasai in 1894, Ten Mandere nr. 153 (52/2), 2012 p. 52.

heelmeester
Pieter DECLERCQ, Oude heelmeesters, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 21-31. Reacties en aanvullingen in Lezers schrijven ons: Nog over de "Izegemse heelmeesters", Ten Mandere nr. 19, 7/3, p. 36-46
Edgard SEYNAEVE, Nog over Izegemse heelmeesters. 3., Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 81-82.
Al staan er weinig gegevens in over Izegem, men doet er toch goed aan het volgende werk te consulteren: Geert HOORNAERT, Hulp der kranken en zwangere vrouwen. Medici, chirurgijnen, vroedvrouwen en apothekers uit Midden-West-Vlaanderen, opleiding en ziekenzorg, 1600-1914, Izegem, Hochepied, 1990, 221 p. Op p. 204-205 de lijst van gezondheidswerkers in Izegem tijden de Franse periode.
Joseph BOURGEOIS, Het geslacht Bourgeois, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 3-10.
Antoon VANDROMME, Van Izegemse dokters en chirurgijnen, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 43-48.

heer van Izegem
Rafaël VERHOLLE, Bezittingen, renten en rechten der heren van Izegem ten jare 1502, Ten Mandere, nr. 29, 11/1, 1971, p. 3-12.
Valère ARICKX, Enkele feodale rechten en verplichtingen in de kasselrij Kortrijk in 1502, De Leiegouw, 8, 1966, p. 57-63.
Rafaël VERHOLLE, De heren van Izegem van 1080 tot 1555, Ten Mandere nr. 28, 10/3, 1970, p. 97-111.
Armand D'HERBOMEZ, Chartes de l'abbaye de Saint-Martin de Tournai, (Collection de Chroniques belges, inédites), Brussel, Académie Royale de Belgique, Commission Royale d'Histoire, 1898-1901, 2 dln., XLIV-747 en 688 p.
Charles PIOT, Cartulaire de l'abbaye d'Eename (1069-1525), Brugge, Aimé De Zuttere-Van Kersschaver, 1881, 432 p.
Ernest WARLOP, De Vlaamse adel vóór 1300, Handzame, Familia et Patria, 1968, dl. II, band I, p. 308-311
Ernest WARLOP, The Flemish Nobility before 1300, Kortrijk, G. Desmet-Huysman, 1975, dl. II, nr. 117,
Fragmenta, Maandschrift voor de Geschiedenis van Steden en Dorpen in Vlaanderen, reeks 1, jg. 1 nr. 8, 1887, p. 57-59.
Jan VAN ACKER, De familie van Stavele (1298-1603) in de kasselrijen van Veurne en Kortrijk. Bijdrage tot de studie van de Vlaamse adel na 1300, Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Handelingen, Nieuwe Reeks, LIV, 1988, p. 5-242.
Antoon VANDROMME, Zegel van Jan III van Stavele, heer van Izegem, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 88-89.
Christiaan DE FORCHE, Een spoor van Izegem in Wenen: Philips Balthasar Vilain van Gent en de potence van het Gulden Vlies, in Ten Mandere nr. 133 (45/3), 2005, p. 42-44.

heer van Kachtem
Max SERVAIS, Wapenboek van de Provinciën en gemeenten van België, Brussel, Gemeentekrediet van België, 1955, 1080 p., met name p. 979, het schild zelf p. 127.

heerlijkheid
Lieve MASSCHELEIN, Leen en heerlijkheid in de Roede van Menen, kasselrij Kortrijk, 12de - begin 16de eeuw,  niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), KUL, 1982.
Antoon VANDROMME, Het goed ter Elst, Ten Mandere nr. 71, 25/1, 1985, p. 118-120
Joseph BOURGEOIS, De heerlijkheid van Sammans, Ten Mandere nr. 25, 9/3, 1969, p. 3-7 (en 18bis)
Frits COGHE, De heerlijkheid "Sint-Pieterskapittel van Rijsel" te Izegem, Ten Mandere, nr. 82, 28/3, 1988, p. 181-199
Joseph BOURGEOIS, Losse nota's over de heerlijkheid van Steelant, Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 87-88.
Jules FERRANT, De rekeningen van de Kastelnie van Kortrijk van 1387 tot 1790. Lijst der Edelen en Goede Lieden, bezitters van heerlijkheden in de Kastelnie gelegen, van 1387 tot 1633, Geschied-en Oudheidkundige Kring te Kortrijk, 10, 1912-1913, p. 227-278.
P[ieter] P[RUIM], Geschiedenis van Kachtem. Wat is Kachtem ?, Onder Ons, 1/3, 1964, p. 2-4.
Max SERVAIS, Wapenboek van de Provinciën en gemeenten van België, Brussel, Gemeentekrediet van België, 1955, 1080 p., met name p. 979, het schild zelf p. 127.

"Heilig Brigietje"
Antoon VANDROMME, Brigitte De Meestere, 1731-1785, bijgenaamd "het heilig Brigietje", Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 89-121. Zie ook een marktlied over haar in Biekorf, 59, 1958, p. 29.

Heilige-Familiekerk
Jean-Marie LERMYTE, [De Izegemse kerkgebouwen], Freddy MUYLAERT (eindred.), Kerken in West-Vlaanderen. Deel 1, Roeselare, Creatief, 1991, p. 7-13, Zie ook Willy DETAILLEUR, Alle kerken van West-Vlaanderen in Vade-Mecum-stijl, Studiedienst pastoraal toerisme, 1975, 136 p; gestencild.
Saskia WULLAERT, Izegemse kerken en hun glasramen, eigen beheer, 2007, 52 p.

Heilige-Familieparochie
Raf VANDENBERGHE, "De H. Familiekerk" Van droom tot werkelijkheid, Ten Mandere nr. 11, 5/1, 1965, p. 12-20.
Antoon VANDROMME, In memoriam Z.E.H. Michaël Vanwynsberghe, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 42-43.
Jean-Marie LERMYTE, De H.-Familieparochie Izegem-Lendelede, Stuurgroep 60 jaar H.-Familieparochie Izegem-Lendelede, 2001, 111 p.

Heilige Familieschool
Bart BLOMME, School H. Familie Bosmolens-Izegem. 1898-1998, Izegem, 1998, Bogaert, 48 p.

Heilige-Hartkerk
Gaston PAUWELS, Kroniek van een parochie, 75 jaar H.-Hartparochie te Izegem. 1907-1982., Izegem, Jubelcomité H.-Hartparochie, 1978, 207 p.
Pastoor Hilaire Doom gaf een paar keer De Pekker uit, met parochiaal nieuws.
Jean-Marie LERMYTE, [De Izegemse kerkgebouwen], Freddy MUYLAERT (eindred.), Kerken in West-Vlaanderen. Deel 1, Roeselare, Creatief, 1991, p. 7-13, Zie ook Willy DETAILLEUR, Alle kerken van West-Vlaanderen in Vade-Mecum-stijl, Studiedienst pastoraal toerisme, 1975, 136 p; gestencild.
Iseghem: Kerk van het H. Hart, Bulletijn van het Provinciaal Comiteit voor Monumenten en Landschappen, 8, 1924-1931, p. 284-285.
John GODDEERIS & Willy DETAILLEUR, De neogotiek in West-Vlaanderen, een herkerstening in steen, Jaarboek West-Vlaamse Gidsenkring 2001, 176 p.
John GODDEERIS & Willy DETAILLEUR, De neogotiek in West-Vlaanderen, religie en architectuur, Jaarboek West-Vlaamse Gidsenkring 2002 143 p.
Saskia WULLAERT, Izegemse kerken en hun glasramen, eigen beheer, 2007, 52 p.
Hendrik WILLAERT, Heilig-Hartkoor Izegem bestaat 100 jaar, eigen beheer, 24 p.
Geert VERMEULEN, Verering van de Heilige Rita in de Heilig-Hartkerk te Izegem, paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012 16 p.

Heilige Rita
Geert VERMEULEN, Verering van de Heilige Rita in de Heilig-Hartkerk te Izegem, paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012 16 p.

Heilig-Hartkoor
Hendrik WILLAERT, Heilig-Hartkoor Izegem bestaat 100 jaar, eigen beheer, 24 p.

Heilig-Hartparochie
Gaston PAUWELS, Kroniek van een parochie, 75 jaar H.-Hartparochie te Izegem. 1907-1982., Izegem, Jubelcomité H.-Hartparochie, 1978, 207 p.
Pastoor Hilaire Doom gaf een paar keer De Pekker uit, met parochiaal nieuws.
Stad Iseghem. Plechtige inhaling van Eerweerde Heer Frederik De Backer, als Pastor der parochie van het Heilig hert. Dinsdag 15 Juni 1909, Izegem, J. Dooms, 1909.
Roger BEKAERT, In memoriam Z.E.H. Jules Opsomer, vierde pastoor van het H. Hart, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 47.
Bart BLOMME, E.P. Staf Hanssens, achtste pastoor op de H.-Hartparochie, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 3-4.

Heilig-Hartschool Jongens
Gaston PAUWELS, 60 jaar H. Hartschool voor jongens in Izegem, 1914-1974, Ten Mandere  nr. 44-45, 16/1-2, 1976, p. 2-91. Foto van de klas van Roger Bekaert (2e leerjaar) in 1931-’32 in Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 61-62.
Lijkreden uitgesproken bij het graf van heer Jacques D’Hooghe, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1945, 12 p.
Kurt HIMPE, Het geval Sarre. Monseigneur Waffelaert en het Vlaams-nationalisme, Ten Mandere nr. 110, 38/1, 1998, p. 16-24
Bart BLOMME, Heilig-Hartschool voor jongens, Ten Mandere nr. 137, 47/1, 2007, p. 55

Heilig-Hartschool Meisjes
Gaston PAUWELS Van lager onderwijs te Izegem vroeger en nu tot 75 jaar H.-Hartschool voor meisjes te Izegem 1903-1978. S.l., 1978, 111 p. Zie ook Antoon VANDROMME, Uit de oude doos: De Heilig-Hartschool voor meisjes, Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 109-110, met twee foto’s uit de Eerste Wereldoorlog. Foto van de onderwijzende zusters in 1907 in Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 179.

Heilig Sacrament
Aanneming in het godvrugtig Broederschap van het Allerheyligste Hert van Jesus, in de Parochie Kerke van Iseghem. Ieper, Walwein, 1817, 24 p.
G.F. TANGHE, Handboeksken des Broederschaps van het Allerheiligste Sakrament des Autaers, kanoniekelijk ingesteld in de parochiale kerk van Iseghem, Brugge, De Schryver-Van Haecke, [1855], 32 p.
Aartsbroederschap van het Heilig Sakrament. Feestdagen en plechtigheden, Izegem, Goethals-Priem, 1892, 4 p.
Tweehonderste verjaardag, 1718-1918, van het aertsbroederschap van het H. Sacrament, opgericht in St. Hiloniuskerk te Iseghem, onder pastor Commacen, den 10 juli 1718, Izegem, A. Strobbe-Hoornaert, 1918, 6 p.

Heldenbergh, Josephus
 J. DEBUSSCHERE, e.a. de afstammelingen van Josephus Ludovicus Heldenbergh, S.l., in eigen beheer, 1987, 80 p. geste. J. L. Heldenbergh leefde in Izegem van 1834 tot 1896.

Helpt Elkander
Bakkersbond "Helpt Elkander" Izegem en omliggende. Jubileum 15 september '87, S.l., 1987, [32]p.

heraldiek
Antoon VANDROMME, Geografie, toponymie & heraldiek van Izegem - Grondbeginselen van de heraldiek, 48 p.
Ernest WARLOP, Het wapen en de vlag van Izegem, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 203-211, met verdere literatuursverwijzing;
Antoon VANDROMME, Ons stadswapen, Ten Mandere nr. 24, 9/2, 1969, p. 3-16
Antoon VANDROMME, Een oude afstempeling voor Izegem, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 254-256
Antoon VANDROMME, Stadszegels van vroeger, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 147-148
Antoon VANDROMME, Het heraldisch raadsel op de Sanderuskaart van 1641, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 37-40.
Max SERVAIS, Wapenboek van de Provinciën en gemeenten van België, Brussel, Gemeentekrediet van België, 1955, 1080 p., met name p. 979, het schild zelf p. 127.

herberg
Joseph BOURGEOIS, herbergen volgens 't landboek van 1653, Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 53-55.
Edgard SEYNAEVE, Herbergen te Izegem op 22 oktober 1779, Ten Mandere nr. 44-45, 16/1-2, 1976, p. 92-96.
Antoon VANDROMME, De halle en de Wal in Izegem, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 27-38.
Pieter DECLERCQ, Herberg "De Blauwe Kroon", in Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 45-46 (eerder verschenen in De Mandelbode, 9 december 1960).
Hendrik WILLAERT, Bij het verdwijnen van "Den Hert", in Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 184-193, Pieter DECLERCQ schreef over Den Hert in 1718 in Biekorf, 62, 1961, p. 216.
A[ndré] S[AELEN], Oude namen van herbergen, huizen of wijken, Onder Ons, 1972, nr. 1, p. 2-4;
André SAELEN, Enkele Kachtemse toponiemen, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 225-229.
A[ndré] S[AELEN], Onze herbergen vóór de oorlog 1914-1918, Onder Ons, 6/3, 1969, p. 9-13.

Hermes
Jim DUPONT, De toneelvereniging 'Hermes'. Ontstaan en geschiedenis, paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012 19 p.

Herfstmuziekfestival
Rafaël VERHOLLE, 25 jaar Herfstmuziekfestival. 25 jaar Stedelijk Feestcomité, Ten Mandere nr. 72, 25/2, 1985, p. 244-266, met erratum in Ten Mandere nr. 73, 25/3, 1985, p. 361, ook als brochure verschenen. Wim VANDENBERGHE, Feestcultuur in Izegem: 27 jaren Izegems Herfstmuziekfestival, Paper in het kader van de colleges Volkskunde aan de KULeuven, 1987, Christiaan DE FORCHE, Maurice VANDOMMELE en Rafaël VERHOLLE, 35 jaar Stedelijk Feestcomité. 35 jaar Herfstmuziekfestival in Izegem, Ten Mandere, speciaal nr. 102, 1995, 56 p. Bij die Herfstmuziekfestival verschijnt telkens een programmabrochure.

herstelling
Hendrik WILLAERT, Historisch patrimonium gerestaureerd, Ten Mandere nr. 104, 36/1, 1996, p. 25-39.
J[ozef] G[ELDHOF], De kerk van Izegem na de Beeldstorm en Geuzerie, Biekorf, 54, 1953, p. 120-121.
L. DENEWET- L. GOEMINNE, Molenmakers in Vlaanderen. Het werkboek van Coussée uit Meulebeke (1881-1911), Molenecho's. Vlaams tijdschrift voor molinologie, jg. 22, nr. 3-4 (speciaal themanummer 7), 1994, p. 108-331. Voor Izegem p. 230-232 en de Kotjesmolen op de voorkaft, voor Emelgem p. 212-217.
Groote beiaarddag ter gelegenheid der 13de verjaring van de herstelling van den beiaard. op zondag 25 juni 1939, [Izegem, Drukkerij Strobbe, 1939, 16] p.

Hert, Den
Hendrik WILLAERT, Bij het verdwijnen van "Den Hert", in Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 184-193, Pieter DECLERCQ schreef over Den Hert in 1718 in Biekorf, 62, 1961, p. 216.

Hippoliet van Handzame
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: 25 jaar geleden ging E.P. Hippoliet van Handzame van ons heen, Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 144-148.

historicus
Antoon VANDROMME, e.a., E.H. Leopold Slosse en het Izegemse Slossefonds. Index van het Izegemse Slossefonds en een biografische schets over de man die het allemaal verzameld heeft, Izegem, Ten Mandere, 1983, 140 p. gestencild.
Jean-Marie LERMYTE, Leopold Slosse. "Laat niets verloren gaan", VWS-Cahiers, nr. 156, jg. 27 nr. 5, Vereniging voor West-Vlaamse Schrijvers, 1992, 16 p.
Robert HOUTHAEVE, hebt u Tanghe al gelezen? Moet u beslist eens doen! Mandeldal, 4/5, 1979, p. 101-105.
Raf SEYS, Kanonik G.F. Tanghe. Torhout in de parochieliteratuur van 1851, VWS-cahiers 79, jg. 14 nr. 3A, Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers, 1979, 16 p.
Antoon VANDROMME, Kan. Guilielmus Franciscus Tanghe († 1879), Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 3-56.
Robert LEROY, Aflossing van de wacht bij Ten Mandere, Ten Mandere nr. 74-75, 26/1-2, 1986, p. 117-121.
Erik VANDEWALLE, Cultuurtrofee 1985 van de Stedelijke Culturele Raad voor Jean-Marie Lermyte, in Ten Mandere, info 1986, p. 3*-9*. Zie over hem ook: Jean-Marie Lermyte, de nieuwe voorzitter van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, Mededelingen van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, jg. 19, nr. 1, 1995, p. 4-5.
[In memoriam Emiel Van Cappel] Biekorf, 49, 1948, p. 191-192.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam Z.E.H. Pieter Declercq, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, p. 3-4;
J. D[E] C[UYPER], In memoriam Z.E.H. Pieter Declercq, De Leiegouw, 4, 1962, p. 147-148 en J[ozef] G[ELDHOF], In memoriam Pieter Declercq, Biekorf, 61, 1960, p. 430;
In memoriam P. Declercq, Handelingen van het genootschap voor geschiedenis, 99, 1962, p. 139; naar enkele van zijn krantenartikels wordt verwezen in Handelingen, 90, 1953, p. 95.
Pieter Jan VERSTRAETE, Jozef Geldhof, "Geschiedenis en humor", VWS-Cahiers, nr. 140, jg. 25 nr. 1 vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 1990, 16p.

Hochepied, José
José Hochepied, Keramiek, [Izegem, Hochepied, 16] p.

hoeve
Landt-Bouck der Prochie ende Prinsdomme van Iseghem [1746], Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, p. 5-10
L. SLOSSE, Nota's over 't landbouck van 1653, Ten Mandere nr. 6, 2/3, 1962, p. 4-9 en nr. 7, 3/1, 1963, p. 3-9
Joseph BOURGEOIS, herbergen volgens 't landboek van 1653, Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 53-55.
Joseph BOURGEOIS, Izegemse toponymie uit de XVIIe en XVIIIe eeuw, Ten Mandere nr. 25, 9/3, 1969, p. 9-30 en erratum in Ten Mandere nr. 26, 10/1, 1970, p. 44. (aan de hand van beide landboeken).
Antoon VANDROMME, Hofsteden binnen Izegem met hun bewoners in 1880-90, in 1914, in 1955, in Ten Mandere nr. 6, 2/3, 1962, p. 10-15, met situatiekaart.
Jozef CLAEYS, Merkwaardige hofsteden te Izegem, Dl. 1, S.l., in eigen beheer, 1975, 75 p. Jozef CLAEYS, Robert LEROY, Antoon VANDROMME, Merkwaardige hofsteden te Izegem, Dl 2, in eigen beheer, 2004, 222 p.

hof van brabant, Het
Reglement voor het kaart-spel gezeid Klaver-jas of Graaf-jas, Izegem, J. Dooms, [1885], 14 p.

hofleverancier
Raf VANDENBERGHE, De correspondentie tussen de Vrije Vakschool van Izegem en het Koninklijk Hof van België, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 35-56.

hofstede: zie hoeve

Hollandse tijd
Emiel DIERICK, Izegem over honderd jaar, S.l., 1927, 25 p. Het ging om een bundeling van artikels die vanaf 12 maart 1927 eerst in De Mandelbode verschenen waren. Zie ook : Joseph BOURGEOIS, Izegem, honderd vijftig jaar geleden [in 1825-1826], Ten Mandere nr. 36, 13/2, 1973, p.3-4.
Jozef GELDHOF, [Pottenbakkers te Izegem], Ons Heem, 15, 1960, p. 198-199
A[ntoon] L[owyck], De pottenbakkers Roose te Izegem, ibidem, p. 199
A[ntoon] L[owyck] en Maurice VERFAILLIE, Punttegels uit Izegem, Ibidem, p. 199-200.
Willy TILLIE, P. DE KNOCK en A. MALFAIT, Vlaamse haardtegels met slibversiering, Brugge, Van de Wiele, 1987, 142 p.
Jozef GELDHOF, Meetgebruiken op Westvlaamse lijnwaadmarkten anno 1822, Biekorf, jg. 74, 1973, p. 287-289.
Joseph BOURGEOIS, De Brugstraat in 1826-1827, Ten Mandere nr. 34, 12/3, 1972, p. 34-40; ID., Grote Markt 1826/1827, Ten Mandere nr. 2911/1, 1971, p. 26-28; ID., De Kasteeldreef en het Baertshof, Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 83-86; ID., Straten vroeger en nu: de Kerkstraat, Ten Mandere nr. 32, 12/1, 1972, p. 26-28; ID., De Kloosterstraat, Ten Mandere nr. 35, 13/1, 1973, p. 32-34; ID., Korenmarkt 1826-1827, Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 132-136; ID., De Kruisstraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 132-136; ID., Marktstraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 22-26; ID., Meensestraat anno 1826, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 141-146; ID., De Nieuwstraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 36, 13/2, 1973, p. 15-19; ID., Papestraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 37-40; ID., Roeselaarsestraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 163-168; A.B. [Antoon VANDROMME], Sint-Pietersstraat, Ten Mandere nr; 30, 11/2, 1972, p. 6-9; Joseph BOURGEOIS, Wijngaardstraat 1825-1826, Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 40-44; ID., Zwijnsmarkt en Zwijnsmarktstraat, Ten Mandere, nr. 38, 14/1, 1974, p. 40-43. De Zwijnsmarkt en Zwijnsmarktstraat zijn de huidige Melkmarkt en Melkmarktstraat. Sommige van die bijdragen werden na de dood van Bourgeois uitgegeven.
Charles GILLES DE PELICHY, Lettres du Prince de Broglie, évêque de Gand, au Baron Jean de Pélichy et à Mr. Joseph van Huerne (1816 à 1821), Annales de la Société d'Emulation de Bruges, 83, 1940-1946, p. 48-132, ook in overdruk: Brugge, G. Barleraux & Fils, 1947, 64 p.

Hollandse troepen
G. POTTIE, Nachtelijke inval in Izegem in 1689, De Leiegouw, 13, 1971, p. 281-286.

Holvoet, Robert
Men moet het voorlopig stellen met: Rafaël VERHOLLE, Heer Robert Holvoet, Ten Mandere nr. 14, 6/1, 1966, p. 34 + fotobladzijde en Rafaël VERHOLLE, In memoriam dhr. Robert Holvoet, gewezen voorzitter van de C.O.O. en van de Bouwmaatschappij., Ten Mandere, nr. 50, 18/1, 1978, p. 71 en foto p. 72.
Jean-Marie LERMYTE, 75 jaar Izegemse Bouwmaatschappij, Ten Mandere speciaal nr. 111, 38/2, 1998, 80 p.

honderdjarige
Antoon VANDROMME, Honderdjarigen uit Boos Izegem, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 79-130, aangevuld met Anna Vanaverbeke en Maria Theresia Vercammen in Ten Mandere nr; 80, 28/1, 1988, p. 88-90.
Programma der feestelijkheden bij de viering van de honderdjarige Louise Egels, weduwe van Charles-Louis Tytgat op zondag 1 augustus 1948, Izegem, 1948, 56 p., programmaboekje
Stad Izegem, Driedaagse feestelijkheden ter gelegenheid van de heer François Kesteloot 4-5 en 6 augustus 1962, S.l., 1962, s.p.
 

hongerjaren
Frans WAYAERT en Jean-Marie LERMYTE (red.), 150 jaar droogenbroodroute (1847-1997). De Lijn 66 Brugge-Kortrijk, Aartrijke, Emiel Decock, 1997, 223 op. Over Kachtem en Izegem zelf: p. 161-177.
Jozef DEVOGELAERE, De slechte jaren 1840-1850 in het arrondissement Roeselare-Tielt, Roeselare, ACW Roeselare-Tielt, 1982, 259 p.
Zie ook G. JACQUEMYNS, Histoire de la crise économique des Flandres (1845-1850), (Academie royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques. Mémoires. Collection -8°, deel 26, fasc. 1), Brussel, Maurice Lammertin, 1929, 472 p. met uitvoerige bibliografie.
LAGAE, Quelques données sur le typhus qui a régné dans la Flandre-Occidentale en 1847 et 1848, Annales de la Société médico-chirurgicale de Bruges, 11, 1850, p. 49-72, 121-160, 253-284 en 369-384 en 12, 1851, p. 31-54.
De brief van 7 februari 1848 die onderpastoor Joseph Pattyn daarover naar de Standaerd van Vlaenderen schreef, werd ook opgenomen in A[ndré] S[AELEN], S.O.S. Kachtem in nood!, Onder Ons, nr. 3 van 1972, p. 13-15.

Hooglede
Edgard SEYNAEVE, Vergeten veldslagen. Roeselare-Hooglede 1794, Izegem, Hochepied, 1988, 479 p. Zie voor militaria i.v.m. Izegem en Kachtem, p. 434-439.

Hoorne, Emiel
Antoon VANDROMME, Emiel Hoorne bekroond., Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 33-38;
ID., Emiel Hoorne, een modern graficus van eigen bodem, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 29-42.
Het artikel van Hendrik WILLAERT, Belgische graveurs van heden, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 90-93 houdt geen rechtstreeks verband met Izegem.
 

hospitaal: zie Sint-Jozefskliniek

Hotton
Bart BLOMME, Een Rue d'Izegem in Hotton, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 19-24.

houtnijverheid
West-Vlaanderen Werkt, 4, 1962, p. 110-115.
Ode aan het hout. Een overzichtstentooonstelling over hout en houtbewerking in al hun aspecten 25 september -10 oktober 1993. Izegem, Stedelijke Economische Raad, [1993], 32 p. reclamepagina's inbegrepen.
Brecht DEMASURE, 'Bewerkt hout'. De geschiedenis van de meubelnijverheid in Izegem, paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012, 50 p.

huis Defauw
Antoon VANDROMME, Huis Defauw, in Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 57-60.
Raf VANDENBERGHE, 10 maal Open Monumentendag in Izegem, Ten Mandere nr. 113, 39/1, 1999, p. 33-36.

huiseigenaar
Reglement van de Maetschappij der Vereenigde Grondeigenaars binnen de Stad Iseghem, Izegem, P.J. Bossut, [1855], 15 p.

huisjesmelker
Reglement van de Maetschappij der Vereenigde Grondeigenaars binnen de Stad Iseghem, Izegem, P.J. Bossut, [1855], 15 p.

huisvesting
Reglement van de Maetschappij der Vereenigde Grondeigenaars binnen de Stad Iseghem, Izegem, P.J. Bossut, [1855], 15 p.
Huisvestigingsverslag 1967, [Izegem, Stadsbestuur, 1967], 93 p. gestencild.
Eddy VANSTEENKISTE, De ruimtelijke ontwikkeling van het wonen in de stad Izegem, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (stedebouw en ruimtelijke ordening), RUG, 1986, X-226 p.
Jean-Marie LERMYTE, 75 jaar Izegemse Bouwmaatschappij, Ten Mandere speciaal nr. 111, 38/2, 1998, 80 p.

hulpbisschop
Bart BLOMME, In memoriam Mgr. Maurits De Keyzer, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 40-41.

humor
Erik DEWITTE,Pekkersgrollen,Vanoverbeke, Vichte, 2010.

huwelijk
Antoon VANDROMME, Het Izegems huwelijksregister van 1607-1613, Vlaamse Stam, 38ste jg. nr. 4-5 (april 2002) p. 274-279.

huwelijksgebruik
Christine DESMET, Moderne huwelijksgebruiken in Groot-Izegem anno 1982, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (Germaanse filologie), KUL, 1985, 2 dln., 260 en 261 p. Veertig paren die in de loop van 1982 wettelijk en kerkelijk trouwden, verleenden hun medewerking. Deze studie wordt besproken in Volkskunde, jg. 87, nr. 1, 1986, p. 48-49.
Christine DESMET, Aspekten van het huwelijk in groot-Izegem in 1982, De Leiegouw, 1987 nr. 1-2, p. 85-92.