Babilliebeek
J. CASTELEYN en G. DECLERCQ, Waterbeheersingswerken Babilliebeek te Izegem, Provinciale Technische Dienst, 1995, 9 p. Er bestaat ook, zelfde auteurs en titel, een Toelichtingsnota, 7 p. met zowat dezelfde inhoud.

Babylon, Mik
Mik BABYLON, Open venster… op mijn kamer. S.l., 1990, 438 p.; ID., Binnenstebuiten, S.l., 1993, 508 p.

badhuis
Bij het Ambtelijk bezoek van Z.Ex. H. Baels, Gouverneur der provintie West-Vlaanderen, ter gelegenheid der inhuldiging van het stedelijk Badhuis den 26ste mei 1935. Programma der feestelijkheden, [Izegem, A. Strobbe en Zonen, 1935], 66 p. De brochure bevat ook historische schetsen en allerlei administratieve informatie.

Bad Zwischenahn
Heidi COUCKHUYT, Spricwortkompetenz. Eine vergleichende Umfrageuntersuchung in Niedersachsen und Westflandern. Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, Katholieke Vlaamse Hogeschool Antwerpen, 1992-1993, 212 p.
Antoon VANDROMME en Herman DE BACKER, Verbroedering van Izegem met Bad Zwischenahn, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 212-223;
Christiaan DE FORCHE, Hans HEIDEMANN en Thomas OTTE, Tien jaar partners in Europa. Zehn Jahre Partner in Europa, 1980-1990, Bad Zwischenahn, [1990], 20 p. Zie in dat verband ook Marcel NUIJTTENS, Een verbroederingsmunt Izgem-Bad Zwishenahn, Ten Mandere info 1987, p. 7-10, een munt van 100 Izegemse frank/5 Bad Zwischenahner Taler die eind 1987 werd uitgegeven en ID., Nog over de munt Izegem-Bad Zwischenahn, Ten Mandere nr; 81, 28/2, 1988, p. 98. N.a.v. tentoonstellingen in 1986 en 1989 in Bad Zwischenahn werd telkens een losbladige gestencilde brochure over Izegem in het Duits uitgegeven.
25 Jahre Städtepartnerschaf Bad Zwischenahn - Izegem 1980 - 2005. Pressespiegel 1980 bis 2004. Persartikels verschene tussen 1980 en 2004 over de jumelage met Bad Zwischenahn, 2005.

Baert, familie
Jozef GELDHOF, [Pottenbakkers te Izegem], Ons Heem, 15, 1960, p. 198-199
A[ntoon] L[owyck], De pottenbakkers Roose te Izegem, ibidem, p. 199
A[ntoon] L[owyck] en Maurice VERFAILLIE, Punttegels uit Izegem, Ibidem, p. 199-200

Baertshof
Joseph BOURGEOIS,  De Kasteeldreef en het Baertshof, Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 83-86.

Baes, Pieter
José DE MUELENAERE, Guido Gezelle en Izegem. 1. Gezelle en de Mariaschole of Avé Maria, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 176-202;
ID., Guido Gezelle en Izegem. 2. Gezelle en de Broedersschole of St.-Jozefsgesticht. Gedachten, gedichten en documenten rond Pieter Baes, Ten Mandere nr. 62-63, 22/1-2, 1982, 181 p.
Zie ook Jozef GELDHOF, Pieter Baes en de Gilde van Sinte Luitgarde, Biekorf, 60, 1959, p. 301-308.

Bakeland, Lodewijk
Edgard SEYNAEVE, Lodewijk Bakeland, conscrit voor Izegem, Ten Mandere nr. 80, 28/1, p. 61-70.

bakkersbond
Henri D'ARTOIS, Dertig jaren bestuur. 1913-1943. De geschiedenis van de samenwerkende vereniging "Ons Eigen Brood", Niet-gepubliceerde studie, Izegem, 1943.
Bakkersbond "Helpt Elkander" Izegem en omliggende. Jubileum 15 september '87, S.l., 1987, [32]p.

baljuw
[Leopold SLOSSE], Eenige afstammelingen van P. le Loup-de Visch, Hoogballiu van Iseghem, Izegem, J. Dooms, 1889, [8] p.

Bardoel, Filip
Antoon VANDROMME, Olympisch zilver in Izegem, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 194-195.
Raf VANDENBERGHE, Drie "gouden" ereburgers van Izegem, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 42-48.

baronskapel
Antoon VANDROMME, Kapellen te Izegem, in Ten Mandere nr. 72, 25/2, 1985, p. 121-232, met aanvulling i.v.m. de baronskapel in Ten Mandere nr. 73, 25/3, 1975, p. 360

batjes
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.

Bazatske
Boos Izegem. Izegem, Milac, vanaf 1950 (?), Ter Plaats Rust. Soldatenblad Gewest Izegem, van december 1961 tot april 1972, voortgezet door 't Bazatske. Soldatenblad Gewest Izegem, vanaf augustus 1972.

Beckers, Roger
Christiaan DE FORCHE, De eerste Izegemse ereburgers. [Max Wildiers en Roger Beckers], Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 39-40.

bedelarij
Antoon VANDROMME, Bijzondere tekens voor de bedelaars, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 145.
Jean-Marie LERMYTE, Izegemse bedelaars in het bedelaarswerkhuis van Brugge, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 59-63.
Antoon VANDROMME? Opheffing van de bedelarij te Izegem in de XIXe eeuw, Ten Mandere nr. 121, 41/3, 2001, p. 43-55.

bedevaartvaantje
Maurits VAN COPPENOLLE, Westvlaamsche bedevaartvaantjes, Brugge, Walley, 1942, 79 p., op p. 27-28 over Emelgem;
Renaat VAN DER LINDEN, Mariabedevaartvaantjes. Volksdevotie op 1175 vaantjes, Brugge, Tabor, 1988, 328 p. en met name op p. 107, maar niet afgebeeld.
Renaat VAN DER LINDEN, Bedevaartvaantjes. Volksdevotie rond 200 heiligen op 1000 vaantjes, Brugge, Tabor, 1986, 304 p. met name p. 133-134.

beeldende kunsten
Edgard SEYNAEVE, Omtrent een schilderij in de oude Sint-Tillokerk [1678], Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 288.
476Bernadette ROOSE-MEIER en Hugonne VERSCHRAEGEN, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Izegem, Brussel, Ministerie van Nederlandse Cultuur, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1976.
Hendrik WILLAERT en Antoon VANDROMME, Tentoonstelling kerkbezit & - interieur St.-Tillokerk. Izegem 7/8 en 14/15 september 1974, S.L., 1974, 40 p.;
[C. HOORNE], Religieus kunstbezit Izegem 1080-1980. Tentoonstelling van Izegems religieus kerk en privaat kunstbezit. Kapel "Avé Maria" Gentsestraat 36 Izegem 21-28 september; S.l., 1980, 32 p. gestencild.
Expo Religieuze kunst in Izegems bezit, Sint-Tillokerk 1-2-3 en 4 december 2000, Izegem, gefotokopieerd, 117 p.
Antoon VANDROMME, Kunstschatten in kerkelijk bezit te Izegem. Vergulde kelk door Jan Cruble(sic), Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 48-51.
Paul DEBRABANDERE, De Kortrijkse edelsmeedkunst (verhandelingen uitgegeven door de Leiegouw, VI), Kortrijk, 1979, 320 p.; zie zijn index p. 318.
Antoon VANDROMME, Een schilderij blijft zoek, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 22-25.
Marcel NUIJTTENS, Izegemse penningen en uniformknopen, Ten Mandere nr.17, 7/1, 1967, p. 37-40 (de knopen zijn die van de "garde civique" of burgerwacht en van de brandweer); ID., Handelaarspenning voor Izegem, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 223-224, n.a.v. het feit dat de Izegemse handelaars van 11 juli tot en met 22 augustus 1981 een lokale munt van 25 frank in omloop brachten; ID., Izegemse heemkundige penningen, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 236-266 en nr. 79, 27/3, 1987, p. 209-220; ID., Munten, eretekens, penningen, noodgeld, Ten Mandere nr. 97, 33/3, p. 3-8.
Marcel NUIJTTENS, The British War Medal verleend aan Izegemnaren, Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 35-46; er verscheen een verkorte versie onder de titel: The British War Medal awarded to Belgian Civilians, The Journal of the Orders and Medals Research Society, dl. 30, nr. 4, winter 1991, p. 281-283.
Marcel NUIJTTENS, De sierborden van de Izegemse schuttersgilden, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 115-130.
Antoon VANDROMME, Izegem krijgt eindelijk zijn postzegel !, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 38-40.
Fila Contact Roeselare
Tentoonstelling Albert Servaes, 25 aug. -11 sept. 1967. Izegem, Stedelijke Kultuurraad, 1967, [20], p.; Stad Izegem. Kultureel jaar 1969. Tentoonstelling Felix De Boeck 14 augustus-14 september 1969. S.l., 1969, [23] p.
Tentoonstelling Izegems Kunstbezit. Van 1 tot 8 september 1963, Izegem, Stadsbestuur, 1963, 20] p., een catalogus van kunst in Izegems bezit. Stad Izegem - Cultureel jaar 1969 - Izegemse Kunst, S.l., [1969, 32] p., met biografietjes van de deelnemers aan deze expo die plaats vond van 15 tot 27 mei 1969.

beeldenstorm
J[ozef] G[ELDHOF], De kerk van Izegem na de Beeldstorm en Geuzerie, Biekorf, 54, 1953, p. 120-121.
August VAN SPEYBROUCK, Eene kerkherstelling, ‘t belfort. Maanschrift gewijd aan Letteren, Kunst en Wetenschap, jg. 11, 1896, p. 234-243.
P[ieter] P[RUIM], Te herdenken, Onder Ons, 1966, nr. 4, p. 18.

beeldhouwer
Herman ROELSTRAETE, Pieter Joannes Devos, beeldhouwer, Izegem 1778-1864, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 3-12.
P[ieter] P[RUIM], Onze Kachtemse figuren. [Pieter Boncquet], Onder Ons, 3/2, 1966, p. 13-16.

beenhouwerij
A.B. (=Antoon VANDROMME), Peetje Ghekierens beenhouwerij, in Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 40-44.

begijn
Guido GEZELLE, Lied, Biekorf, 12, 1901, p. 219-220, n.a.v. haar plechtige geloften in 1886. Ook afgedrukt in Ten Mandere nr. 62-63, 22/1, p. 128.

begrafenis
Maurits VERHAEST, Een en ander over oud bijgeloof rond dood en begrafenis in onze Mandelgouw, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, p. 29-38.
Edgard SEYNAEVE, Begrafenissen in de kerk van Izegem tussen 1693 en 1706, in 't Stamboompje, 31ste jg. nr. 1 p. 6-11.

Behaeghe, Aimé
Bertrand NOLF & André VANTHOURNOUT, Izegemse figuren, Luc Strobbe, eerste Vlaamse ambassadeur van de stad Izegem, Ten Mandere nr. 119, 41/1, 2001, p. 3-14
Tillo BEHAEGHE, Aimé Behaeghe. First pilot in central Africa, in Cross & Cockade international journal. The First World War aviation historical society, nr. 39 (2008/1) p. 3-22.
zie ook de volgende website users.pandora.be/tillo.behaeghe

Behaeghe, André
Manu BEHAEGHE, Reisverhaal van E.P. André Behaeghe, missionaris in de Philippijnen, Unibooks, 2010, 174 blz. Afreisverhaal van deze priester-missionaris verscheen voor het eerst in de Mandelbode.

Behaeghe, Jozef
Maurits VANDOMMELE, In memoriam: meester Jozef Behaeghe, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 242-250.

Beheydt, Ludo
Bart BLOMME, Ludo Beheydt, ereburger van Izegem, Ten Mandere nr. 140, 48/1, 2008, p. 37.

beiaard
Facetten van Izegem. Gidsencursus 1996-1997. Stadsbestuur Izegem, 1996-1997. Bevat de volgende typisch Izegemse bijdragen.
Koen COSAERT, Ontstaan en ontwikkeling van de beiaardkunst - De beiaard van Izegem, 7 p. + 10 p. bijlagen
Luc LANNOO, Een kleine orgelhistoriek van de Sint-Hiloniuskerk, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 51-58; zie ook de ongetitelde programmabrochure n.a.v. het inspelen van het orgel op 9 oktober 1993, 15 p.
Roger BEKAERT, De Izegemse beiaard, Ten Mandere nr. 44-45, 16/1-2, 1976, p. 108-110; Ferdy CALLEWAERT, Piet BUYSE en Daniël VANDER MEULEN, De beiaard van Izegem, Wingene, Tielt, Roeselare, De Gidsenkring, 29/6, 1991, over Izegem p. 4-5; [Koen COSAERT] De beiaard van Izegem, Klokkenspellen en beiaarden in West-Vlaanderen, Brugge, Westvlaamse Gidsenkring, 1993, 183 p., waarvan p. 57-60 over Izegem; Gilbert HUYBENS (red.), Beiaarden en torens in België, (Musea Nostra), Brussel, Gemeentekrediet, 1994, 167 p. vnl. p. 110 (met bibliografie).
Zie ook : Groote beiaarddag ter gelegenheid der 13de verjaring van de herstelling van den beiaard. op zondag 25 juni 1939, [Izegem, Drukkerij Strobbe, 1939, 16] p.
Er worden daarbij gestencilde programmaboekjes uitgegeven met telkens de korte historiek van de beiaard. Sedert enkele jaren verschijnt de brochure Beiaardconcerten in West-Vlaanderen waarin ook Izegem een bladzijde krijgt.
Koen COSAERT, De beiaard van Izegem. Artistiek onderzoek, Magazine Beiaard Vereniging, jg. 12 nr. 3 – juli-augustus-september 2006 p. 2-9.
Bart BLOMME, De Izegemse beiaard, Mandeldal, 10de jg. nr. 8-9, p. 143-151.

beiaardconcert
Er worden daarbij gestencilde programmaboekjes uitgegeven met telkens de korte historiek van de beiaard. Sedert enkele jaren verschijnt de brochure Beiaardconcerten in West-Vlaanderen waarin ook Izegem een bladzijde krijgt.

Bekaert, Gerard
Willy BOUCQUET, veldwachters in Emelgem, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 219-227;
ID., Gerard Bekaert, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 133-136.

Bekaert, Roger
Robert LEROY, Een uniek duo, Ten Mandere nr. 76, 26/3, 1986 over Bekaert en Raymond Werbrouck, de eerste conservator van het borstelmuseum.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam Roger Bekaert, ondervoorzitter, in Ten Mandere nr. 81, 28/2, 1988, p. 93-97.

Belaen, Leo
Jean-Marie LERMYTE, De belangrijkste Izegemse vlaggenmakers, Ten Mandere nr. 99-100, 34/2-3, 1994, p. 13-15.

belasting
Jules FERRANT, De rekeningen van de Kastelnie van Kortrijk van 1387 tot 1790. Lijst der Edelen en Goede Lieden, bezitters van heerlijkheden in de Kastelnie gelegen, van 1387 tot 1633, Geschied-en Oudheidkundige Kring te Kortrijk, 10, 1912-1913, p. 227-278.
M. BOUSSAUW, Kohier van de 5de penning van de laten van Izegem (Kasselrij Kortrijk) in Lichtervelde van 1577, Vlaamse Stam, 5, 1969, p. 201-205
Edgard SEYNAEVE, Izegemse belastingsplichtigen in 1669-1670, 't Stamboompje, 22, 1994, p. 29.

Belgische onafhankelijkheid
Joseph COPPIETERS, Verslag over de werkzaamheden van het provinciaal Eeuwfeestcomiteit van West-Vlaanderen. Brugge, Verbeke-Loys, [1931], p. 237 (Kachtem), p. 239 (Emelgem), en p. 243-244 (Izegem).

Belle
Christiaan DE FORCHE, Belle, Izegems tweede partnerstad, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 11-18.

Bellevuetje
 Het gemeenschapsonderwijs beschikt over Bellevuetje, waarvan er vier keer per jaar twee edities verschijnen: het "schoolkrantje" voor en door de kinderen van de basisschool, in 1997-1998 aan zijn zesde jaargang begonnen; de editie voor de middenschool werd vier jaar geleden opgestart, maar is een schooljaar lang niet verschenen.

Benoit, Peter
Het lied der Iseghemsche schoenmakersgilde, Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 99.
Muziekfeest gevierd te Iseghem den 18n Oogst 1895 ten huize van Camille Ameye als hulde aan Peter Benoit op zijn verjaardag. Izegem, Gebroeders Strobbe, [1895], 11 p.
Hendrik WILLAERT, Vlaamse kunstenaars aktief te Izegem : Peter Benoit [Deel 1], Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 3-22
ID., Peter Benoit en Izegem. Deel II, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 165-174
Antoon VANDROMME, Een vergissing met P. Benoit, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 175-177, n.a.v. een foto verschenen in De Weekbode waarbij verkeerdelijk gedacht werd dat Benoit erop stond;
Hendrik WILLAERT, Peter Benoit en Izegem. Ter gelegenheid van de Benoitherdenking 1834-1984, Ten Mandere speciaal nr. 70, 24/3, 1984, 107 p. (met biografie en catalogus van de tentoonstelling). In deze catalogus is natuurlijk veel aandacht voor de relatie tussen Benoit en de familie Ameye, die het huidige stadhuis van Izegem bouwde, maar ook in  Hendrik WILLAERT, Mecenasfamilie opent haar archief, Ons Erfdeel, 17, 1974, p. 767-770. We kunnen natuurlijk niet verwijzen naar de uitvoerige literatuur over Benoit. We maken een uitzondering voor Hendrik WILLAERT, Peter Benoit, de Levenswekker, BRT-brochure, 1984, 112 p., met beknopte bibliografie.

Bentein, Emerik
Wij gedenken, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 244-245. Het ging om Karel Van Hoof, Gerard Lecluyse en Emerik Bentein.

Berlamont, Julie
Vie de la Mère Marie-Dominique, dans le monde Julie Berlamont, abdesse des Pauvres-Claires-Colettines de Bruges suivie de ses lettres et de notices sur les couvents qu’elle a fondés et sur la vie de la Mère Marie-Bernardine (Rose Liebaert), Brugge, Beyaert-Defoort, 1873, 390 p
Het leven van de Eerweerde Moeder Maria-Dominica in de wereld Julie Berlamont, Abdesse der Arme-Claren Colettinen te Brugge, Brugge, Vandenberghe-Denaux, 1875, 382 p.
Het werk kreeg nog een uitgave in 1888: Vie de la Mère Marie-Dominique (Julie Berlamont) abdesse des Pauvres-Claires-Colettines de Bruges suivie de ses lettres et de notices sur les couvents qu’elle a fondés et sur la vie de la Mère Marie-Bernardine (Rose Liebaert), Brugge, Vandenberghe-Denaux, 1888, XXVIII-415 p. Antoon VANDROMME, Groten van bij ons, Julie Berlamont (1799-1871), Ten Mandere nr. 29, 11/1, 1971, p. 13-17.

beroepen
M. PYNCKET, De ambachtstelling in de Roede van Menen, 1738, 't Wingeroen, jg. 13 nr. 3, 1989, p. 12-22, Emelgem, p. 17, Izegem, p. 19-20, Kachtem, p. 20.
Willy BOUCQUET, Van werken gesproken, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 121-126.

beroepengids
Emelgemse beroepengids, S.l., Emelgems Feest- en Kultuurkomitee, 1986, ongepagineerde brochure. Werd zeker nog in 1995 bijgewerkt. Ook Groep 11 heeft nog een adressenboek uitgegeven.

beroepsopleiding
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.

beroepsvereniging
Vrije Syndikale Kamer der Aannemers Izegem, 1936-1986. 50 jaar beroepsfederatie van het Bouwbedrijf te Izegem en Omliggende, [Izegem, 1986, 27]p.
Michiel DE BRUYNE, 75 jaar geneesherensyndicaat van het arrondissement Roeselare, 1897-1972. Rumbeke, 1972, 103 p.
Keure der Boerengilde van Iseghem, ingericht ten jare 1891, Izegem, J. Dooms, [1891], 9 p. in 1979 herdrukt door Jan Bogaert.

Bersaques
Jozef AMEYE, Emelgem rond 1645, 6 p., gefotokopieerd.

bestendig gedeputeerde
 Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt en Gedeelde eenheid.

bestuur: zie administratie, gemeentebestuur

Bevernage, Joris
Etienne LOUWAEGE, Bij het emeritaat van E.H. Joris Bevernage, Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 86-88.

bevrijding
Willy BOUCQUET, Izegem bevrijd in 1918. Er waren veel slachtoffers, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, . 155-163.
Rafaël VERHOLLE, 25 jaar geleden werd Izegem bevrijd, Ten Mandere nr. 24, 9/2, 1969, p. 20-23
Canadezen te Izegem (eind februari 1945-begin april 1945), [foto], Ten Mandere nr. 44-45, 16/1-2, , p120-121.
Mariale bevrijdingsfeesten. 8 september 1944 - 8 september 1946, Izegem, Strobbe, 1946, 16 p.; Antoon VANDROMME, De Izegemse Dankkapel. Vijftig jaar na Banneux, in Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 3-27.; Antoon VANDROMME en Raf VANDENBERGHE, De Izegemse Dankkapel, in Ten Mandere nr. 91, 31/3, 1991, p. 27-32. Herman DENEWETH, De beelden en kapellen ter ere van Onze Lieve Vrouw van Banneux in West-Vlaanderen, Waregem, Diocesaan Comité Brugge-Banneux, 1995, 84 p., waarvan p. 16-21 over de Izegemse Dankkapel.

bezetting
Antoon VANDROMME, Duitse bezetting en voedselbedeling in W.O. I., Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 95-121.
P. COCLE, West-Vlaanderen in de bezetting, Roeselare, Roularta, 1984, 205 p. Zie voor Izegem p. 36, 72, 90, 92, 143, 144 en vnl. 145-149, voor Emelgem p. 49, 79 en 90 en voor Kachtem p. 90 en 143.
In P. COCLE, West-Vlaanderen in mei '40, Roeselare, Roularta, 224 p. wordt geen apart hoofdstukje besteed aan Izegem (wel p. 202 de lijst van gesneuvelde Izegemnaren).

bezitting
Aurel LAGROU, Welstand in het 18de eeuwse Izegem, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 3-10 en nr. 89, 31/1, 1991, p. 12-24.

bibliografie
Jan VANDOMMELE, Het Izegemse. Proeve van een analytische bibliografie van de gemeenten Izegem, Emelgem, Ingelmunster, Kachtem, Lendelede en Sint-Eloois-Winkel. 1800-1973, verhandeling aangeboden tot het verkrijgen van het graduaat in de bibliotheek- en documentatiewetenschappen, afdeling bibliothecarissen, S.I., 1974-1975, XXVII -334 p., gestencild.
Antoon VANDROMME, e.a., E.H. Leopold Slosse en het Izegemse Slossefonds. Index van het Izegemse Slossefonds en een biografische schets over de man die het allemaal verzameld heeft, Izegem, Ten Mandere, 1983, 140 p. gestencild.
Jean-Marie LERMYTE, Leopold Slosse. "Laat niets verloren gaan", VWS-Cahiers, nr. 156, jg. 27 nr. 5, Vereniging voor West-Vlaamse Schrijvers, 1992, 16 p.
Jan VANDOMMELE, Literatuur over Izegem in de P.O.B.

bibliotheek
Jan VANDOMMELE, Literatuur over Izegem in de P.O.B.
Door archivaris André DEMEURISSE in Ten Mandere nr. 10, p. 45-46, nr. 16, p. 51-53, nr. 22, p. 64, nr. 35, p. 53-57, nr. 73, p. 349-359 en nr. 86, p. 51-60.
Boekenkas van het Spaarkasbestier te Iseghem. Lijst der boeken. Izegem. J. Dooms, 1886, 30 p.; Algemeene Boekenlijst der Volksbibliotheek te Iseghem, in het lokaal der Congregatie van de Jongelingen. Izegem, J. Dooms, 1883, 101 p. met reglement van uitlening; Naamlijst der boeken en tijdschriften zich bevindende in de Boekenkas van den Katholieken Burgersbond te Iseghem. Izegem, J. De Busschere-Bonte, [1913], 13 p.; Kataloog Openbare [Izegemse] bibliotheek, Izegem, F. Vandommele, 1963, 265 +  XI p.?
Marie-Rose COMEYEN behaalde een graduaatstitel in de bibliotheek-, documentatie- en informatie-wetenschappen met het werk Bibliotheekwezen te Izegem, 1986 121 p.
Nicolas CAPPELLE, Geschiedenis van het Izegemse bibliotheekwezen, in Ten Mandere, nr. 133, (45/3) p. 3-19.

bidprentje
Luc ERVINCK, Rouwprentjesalbum van Vlaamse Oostfronters, Dl. 1, Koekelare, Offset Devriendt, 1991, 152 p.
ID., Rouwprentjesalbum van Vlaamse Oostfronters en andere Vlaamse formaties, Dl. 2, Koekelare, Offset Devriendt, 1992, 162 p.
Antoon VANDROMME, Bijzondere rouwgedachtenissen te Izegem, Ten Mandere nr; 66, 23/2, 1983, p. 166-177.

biechtvader
Jozef BALTENS, Minderbroederskloosters in de Zuidelijke Nederlanden. Izegem. - Franciscana, jg. 40, 1985, nr. 2, p. 157-163. Het gaat om een lijst van biechtvaders die apart inwoonden in het klooster van de Grauwe Zusters.

biografie
Antoon VANDROMME, e.a., E.H. Leopold Slosse en het Izegemse Slossefonds. Index van het Izegemse Slossefonds en een biografische schets over de man die het allemaal verzameld heeft, Izegem, Ten Mandere, 1983, 140 p. gestencild.
Jean-Marie LERMYTE, Leopold Slosse. "Laat niets verloren gaan", VWS-Cahiers, nr. 156, jg. 27 nr. 5, Vereniging voor West-Vlaamse Schrijvers, 1992, 16 p.
Luc ERVINCK, Rouwprentjesalbum van Vlaamse Oostfronters, Dl. 1, Koekelare, Offset Devriendt, 1991, 152 p.
ID., Rouwprentjesalbum van Vlaamse Oostfronters en andere Vlaamse formaties, Dl. 2, Koekelare, Offset Devriendt, 1992, 162 p.
Alfons DEJAN, Izegemse ambachten van vroeger en nu. De schoennijverheid [1700-1800], Ten Mandere nr. 7, 3/1, 1963, p. 14-19
ID., Izegemse ambachten van vroeger en nu. De schoennijverheid [1800-1913], Ten Mandere, 8, 3/2-3, 1963, p. 23-37. Naamlijsten van heel wat Izegemse schoenmakersbazen in 1897 ook in zijn bedrieglijk getiteld artikel: St.-Crispijn in 1897 te Izegem, Ten Mandere nr. 7, 3/1, 1963, p. 10-13.
Namen van schoenmakers in 1835 ook in: André DEMEURISSE, Bijdrage tot de geschiedenis van de Izegemse schoeiselnijverheid, Ten Mandere nr. 34, 12/3, 1972, p. 16-18.
Jean-Marie LERMYTE, Izegemse straatnamen met persoonsnamen, in Ten Mandere nr. 101, 35/1, 1995, p. 3-28.
 Het Lexicon van West-Vlaamse schrijvers, Torhout, vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 6 dln., 1984-11989 hebben we niet geëxperteerd, maar bevat ook gegevens over Izegemse auteurs. Dezelfde opmerking geldt voor de 6 delen Lexicon van West-Vlaamse beeldende kunstenaars, Kortrijk of Brugge, Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers, 1992-1998.
Naamlijsten in Antoon VANDROMME, Lijst van Izegemse burgemeesters, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 17,
ID., Lijst van de Izegemse burgemeesters sedert de onafhankelijkheid van België, Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 103 en wat uitvoeriger - met enkele foutjes in de datering - in ID., Izegem vroeger, p. 52-54.
Antoon VANDROMME, François Joseph Lefebvre, 1801-1870, een ongekende Izegemse burgemeester en zijn tijd. Ten Mandere nr.; 81, 28/2, 1988, p. 119-158. Met veel aandacht voor wat er in Izegem tijdens zijn bestuur gebeurde, ook al had Lefebvre er soms niets mee te maken.
Antoon VANDROMME, Burgemeester François Ameye, Ten Mandere nr. 82, 28/3, 1988, p. 237-258. Eerder al kreeg deze burgemeester een kort artikel: Antoon VANDROMME, Figuren van bij ons: François Ameye, 5e burgemeester van Izegem sinds 1830., Ten Mandere nr. 44-45, 16/1-2, 1976, p. 111-112.
Stad Iseghem. Plechtige inhuldiging van Mijnheer V. Vanden Bogaerde, burgemeester, 8 augustus 1900. Izegem, Goethals, Dooms en Strobbe, 1900, [26] p.; Treurbloemen gestrooid op het graf van Mijnheer Valère-Jules-Emile Van den Bogaerde den 26 October 1904, Izegem, A. Nonkel & Zoon, 1904, 14p.
André DEMEURISSE, Onze burgemeesters. François Bral 1920-1921, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 62 en 64-66.
Niet zoals de andere hier genoemden in Ten Mandere, maar door J.-M. LERMYTE, in o.a. in de Geschiedenis van Izegem en Geworteld en Vertakt. Er bestaat ook een korte genealogische studie over de familie Carpentier: Pieter joseph CARPENTIER, Oorsprong en de vertakkingen der familie Carpentier in Vlaanderen, [Izegem, F. Vion-Vaneeckhoutte, 1888], 22 p.
Jean-Marie LERMYTE, In memoriam Paul Depoorter, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 29-31.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam ere-burgemeester Emiel Allewaert, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 55-56. Voor meer gegevens over hem zie Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en Vertakt, vnl. p. 80-84.
[Rafaël VERHOLLE], In memoriam Jules Sintobin, Ten Mandere nr. 10, 4/3, 1964, p. 42-44 en Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, vnl. p. 309-310.
Rafaël VERHOLLE, Heer André Bourgeois, burgemeester van de stad Izegem, Ten Mandere nr. 11, 5/1, 1965, p. 48-49.
Rafaël VERHOLLE, Burgemeester Gustaaf Nyffels [welkom], Ten Mandere nr. 29, 11/1, 1971, p. 37-38.
Rafaël VERHOLLE, Welkom burgemeester W. Vens, Ten Mandere nr. 47, 17/1, 1977, p. 54-56;
Rafaël VERHOLLE, Burgemeesters gaan… en komen… Burgemeester Werner Vens gaat, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 134-136. Zie ook verder.
Rafaël VERHOLLE, Welkom burgemeester Florent Vandenberghe, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 137-138 en erratum in Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 240.
Rafaël VERHOLLE, Izegem kreeg een nieuwe burgemeester [Robert Vanlerberghe], Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 100-102.
Jean-Marie LERMYTE, Willy Verledens, de nieuwe burgemeester van Izegem, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 3-5.
Bertrand NOLF & André VANTHOURNOUT, Izegemse figuren: Willy Verledens, Ten Mandere nr. 116, 40/1, 2000, p. 24-30
Vijf burgemeestersportretten (1965-nu). Toespraak gehouden door Daniël CHARLIER, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 161-167.
Bart VERHAEGHE, Studie van drie vrouwen in de Izegemse gemeentepolitiek, niet-gepubliceerde semniarieoefening 2e kandidatuur geschiedenis, KULAK, 1994-1995, 36 p.
Treurbloemen gestrooid op het graf van Leopold De Rynck - Glorieux den 26 januari 1891, Izegem, Van Moortel-De Keyser, [1891], 12 p.
Provincie West-Vlaanderen Plechtige huldiging van de heren L. Maesele, E. Dousy, A. Legein en P. Van Staay, Brugge 1 oktober 1979, [Brugge, Provinciebestuur, 1979, 18] p.
Luc SCHEPENS, De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-Politieke studie van een instelling en haar leden, Deel I: 1836-1921. Deel II: 1921-1978, Tielt en Amsterdam, Lannoo, 1976 en 1979, 655 en 427 p.
 Ze komen uitvoerig aan bod in de studies van Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt en Gedeelde eenheid.
Rafaël VERHOLLE, [André Bourgeois]. Een nieuwe volksvertegenwoordiger te Izegem, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 40-41; Jean-Marie LERMYTE, André Bourgeois, Izegems eerste minister, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 6-8. Omdat hij ook bijna dertig jaar de voorzitter was van het Izegemse NCMV krijgt zijn figuur ook heel wat aandacht in J.-M. LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, vnl. p. 104-106.
Jean-Marie LERMYTE, Volksvertegenwoordiger Myriam Vanlerberghe, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 39-40.
Christiaan DE FORCHE, Volksvertegenwoordiger Geert Bourgeois, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 39-40.
Zie ook de rubriek onderwijs.
Naamlijsten van de pastoors van Izegem vindt men in Antoon VANDROMME, Bekende pastoors van de Sint-Tillokerk, H. Hartparochie, parochie der Heilige Familie te Izegem, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 17-19 en recentere lijsten in ID., Izegem vroeger, p. 90 (St.-Tillo), p. 95 (H.-Hart) p.99 (Sint-Rafaël) en p. 100 (H. Familie).
Guilielmus Franciscus TANGHE, Aenspraek gedaen den 28 december 1871 in de parochiekerk van Sint Hilonius op de vyftigjarige jubelfeest der Priesterwyding van Jannes De Bruyne, pastor demissionaris van Iseghem en aldaer nu direkteur der Zusters van Liefde, Brugge, De Scheemaeker-Van Windeken, [1872], 23 p.
P. POLLEY, Lijkrede uitgesproken bij den Plechtigen Uitvaart van den E. H. Pastor Nollet in de kerk van Locre den 29 april 1889, Roeselare, De Brauwer-Stock, [1889], 8 p. Onze onderpastoor publiceerde het toneelstuk [L. NOLLET], Therese Overal of de bekeerde zottemuts, Roeselare, David Vanhee, 1855, 107 p.
Ernest FALIGAN (met voorwoord door Ludovic DE BESSE), Monographie des Institutions Economiques fondées par l’abbé Henri Van den Driessche à Iseghem et à Eeghem (Belgique), Brugge, CH; Baeyert-Storie, Tielt, R. Van Landeghem-Minnaert, Parijs, Crédit Mutuel et Populaire & l’Union des Associations Ouvrères catholiques, 1885, 82 p.
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: de zouaaf-priester H. Vandendriessche, vergeten onderpastoor te Izegem, Ten Mandere nr. 38, 14/1, 1974, p. 50-53; het paragraaf "het sociaal pionierswerk van onderpastoor Henri Van den Driessche (1878-1891)" in Valère ARICKX, geschiedenis van Egem, deel 2, s.l., 1982, p. 257-268. Zie ook Monseigneur PAAPS, Zouaaf-Priester. Lijkrede uitgesproken in de kerk van Aelbeke. Gevolgd van de drie Lofreden aan het graf afgelezen door Steyt (Kortrijk), Verhamme (Iseghem) en Desmet (Hooglede) ter gelegenheid van den Plechtigen Lijkdienst van den E.H. Hendrik Vandendriessche den Zaterdag zesden Februari 1904., [Kortrijk, Eugène Beyaert, 1904], 14 p.
Zijn synthesewerk is: Hendrik VAN DEN DRIESSCHE, Parochiale Christene Gildenbond beproefd ter stede en te lande of vijf en twintig jaren arbeid op het gebied der Economische Volksvwerken te Iseghem 1871-78, te Eeghem 1878-91, te Varssenaere 1891-93 en te Oostkerke-bij-Brugge 1893-96, Oostkerke, Adolf Van Mullem, 1896, 535 p. Ook in enkele andere werken komt zijn bedrijvigheid in Izegem ter sprake:
H.  VANDEN DRIESSCHE, Drie aanspraken over het sparen of Omstandig verhaal van de Spaarkas vergadering te Eeghem, op 24 mei 1883, Antwerpen, L. Beerts, 1883, 40 + 4 p., Wegwijzer in een Spaarhof, nr. 11. Tweejarig verslag over de Economische Werken van den Parochialen Christenen Gilde-Bond, die gevestigd zijn in het Spaarhof te Eeghem (…) (1 juli 1889-1 juli 1891), Tielt en Gent, 1891, 76 p., waarvan p; 47-50 over Izegem.
L[ouis] CARPENTIER, Jaar- en Opschriften der plechtige inhalingen van Théophiel Sioen als pastor van Emelghem, den 11 Juni 1891; Ivo Debrabandere als pastor van Ingelmunster, den 24 Juni 1891; Jospeh Dehulster als pastor van Iseghem, den 15 Juli 1891., Izegem, Gebr. Strobbe, 1891, 97 p.;
Amaat DIERICK, Gedachtenisse der plechtige inhaling van den Eerweerden Heer J. De Hulster als pastor van Iseghem, Izegem, Gebr. Strobbe, [1891], 8 p., ook verschenen in de Gazette van Thielt, jg. 42, nr. 57.
In memoriam C. Van Coillie, pastor van Iseghem 6 April 1918, [Izegem, A.Strobbe-Hoornaert, 1918],31 p.
[In memoriam Emiel Van Cappel] Biekorf, 49, 1948, p. 191-192.
Z.E.H. Deken Jos. Sobry, Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 47-49.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam kan. pastoor-deken Andries Kindt, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 53-54.
Rafaël VERHOLLE, Mgr. Albert Cauwe, pastoor-deken te Izegem, Ten Mandere nr; 34, 12/3, 1972, p. 52-53
Raf VANDENBERGHE, Deken Albert Cauwe neemt afscheid van Izegem, Ten Mandere nr; 82, 28/3, 1988, p. 259-261.
Adrien VANDERHEEREN, E.H. Jozef Decoene, pastoor-deken van Izegem, Ten Mandere nr. 82, 28/3, 1988, p. 262-264.
Stad Iseghem. Plechtige inhaling van Eerweerde Heer Frederik De Backer, als Pastor der parochie van het Heilig Hert. Dinsdag 15 Juni 1909, Izegem, J. Dooms, 1909.
Roger BEKAERT, In memoriam Z.E.H. Jules Opsomer, vierde pastoor van het H. Hart, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 47.
Bart BLOMME, E.P. Staf Hanssens, achtste pasoor op de H.-Hartparochie, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 3-4.
Antoon VANDROMME, In memoriam Z.E.H. Michaël Vanwynsberghe, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 42-43.
Robert LEROY, Frans Viaene volgt Michiel Doom op als pastoor van de Sint-Rafaëlsparochie, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 5-6.
Robert LEROY, Bij een pastoorswissel op St.-Rafaël, Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 21-22.
We verwijzen om te beginnen naar een werk van de Sint-Amandsmissiebond uit Roeselare waarin alle mannelijke en vrouwelijke missionarissen van de dekenij Roeselare tot 1950 aan bod komen; Izegem, Emelgem en Kachtem vielen op dat moment nog onder die dekenij. Dekenij Roeselare. Gaat en onderwijst alle volkeren  [Titel op de kaft], Roeselare, 1950, 104 p.
De stad Izegem aan Z.H. Exc. Mgr. Buyse, bisschop van Lahore (= titel kaft; op p. 1: Hulde adres vanwege de Izegemse bevolking aan zijne excellentie Mgr. M. R. Buyse)S.L. [1947], 16 p.
Robert LEROY, Nadere kennismaking met Mgr. Roger Buyse O.F.C., Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 58-64
Antoon VANDROMME, In memoriam Mgr. Marcel Roger Buyse, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 111-121.
Antoon VANDROMME, In memoriam Mgr. Hector Catry, Ten Mandere nr. 32, 12/1, 1972, p. 30-35.
Albrijk DECOENE, Lijkrede uitgesproken te Iseghem den 30 Juli 1913 na den plechtigen lijkdienst van Achiel De Brabandere, gestorven als zendeling te Ta-Yang-Wan in Mongolië den 26 juni 1913, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1913, [14] p.
Vlaamse brief uit Kentucky, 1818, Biekorf, 67, 1966, p. 297-302.
Vie de la Mère Marie-Dominique, dans le monde Julie Berlamont, abdesse des Pauvres-Claires-Colettines de Bruges suivie de ses lettres et de notices sur les couvents qu’elle a fondés et sur la vie de la Mère Marie-Bernardine (Rose Liebaert), Brugge, Beyaert-Defoort, 1873, 390 p
Het leven van de Eerweerde Moeder Maria-Dominica in de wereld Julie Berlamont, Abdesse der Arme-Claren Colettinen te Brugge, Brugge, Vandenberghe-Denaux, 1875, 382 p.
Het werk kreeg nog een uitgave in 1888: Vie de la Mère Marie-Dominique (Julie Berlamont) abdesse des Pauvres-Claires-Colettines de Bruges suivie de ses lettres et de notices sur les couvents qu’elle a fondés et sur la vie de la Mère Marie-Bernardine (Rose Liebaert), Brugge, Vandenberghe-Denaux, 1888, XXVIII-415 p. Antoon VANDROMME, Groten van bij ons, Julie Berlamont (1799-1871), Ten Mandere nr. 29, 11/1, 1971, p. 13-17.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam Z.E.H. Pieter Declercq, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, p. 3-4;
J.  D[E] C[UYPER], In memoriam Z.E.H. Pieter Declercq, De Leiegouw, 4, 1962, p. 147-148 en J[ozef] G[ELDHOF], In memoriam Pieter Declercq, Biekorf, 61, 1960, p. 430;
In memoriam P. Declercq, Handelingen van het genootschap voor geschiedenis, 99, 1962, p. 139; naar enkele van zijn krantenartikels wordt verwezen in Handelingen, 90, 1953, p. 95.
Dienen, Julia Defauw, Uit het Frans vertaald door W. en J. Baston, Brasschaat, 1963, 51 p.
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: Zuster Marie-Eugenie van St.-Leon. Julia Defauw (1902-1957), een Izegems Zusterken der Armen, Ten Mandere, nr. 54, 19/2, 1979, p. 114-127.
Ildefonsus VERKINDEREN, Lijkrede van den Zeer Eerw. en Bem. Pater Hubertus De Preitere uitgesproken te Thielt in de kerk der Eerw. Paters Recollecten, op 11 januari 1892, Antwerpen, Van Os-De Wolf, [1892], 8 p.
Jozef GELDHOF, Vliegt de Blauwvoet! De eerste martelaar van de Vlaamse Studentenbeweging. E.P. Renatus Devos, Brugge, Franciscaanse Standaard, [1955], 131 p.,
Bart BLOMME en Ferdy CALLEWAERT, In het kader van het Rodenbachjaar en 900 jaar Izegem: Vlaanderens eerste martelaar: E.P. Renatus (Julius Devos), De Gidsenkring, 18/5, 1980, p. 12-31.
Albert MAERTENS en Albert VERSCHEURE, Pastoor Frans Dewitte, 1883-1979, Den Hert, nr. 33, jg. 17, 1996, p. 14-75, voor zijn Izegemse periode meer bepaald p. 31-36. Ze verwijzen niet naar Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt, waarin Frans Dewitte herhaaldelijk aan bod komt.
Zijn bio-bibliografie in Pieter Jan VERSTRAETE, Jozef Geldhof, "Geschiedenis en humor", VWS-Cahiers, nr. 140, jg. 25 nr. 1 vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 1990, 16p.
Guido GEZELLE, Lied, Biekorf, 12, 1901, p. 219-220, n.a.v. haar plechtige geloften in 1886. Ook afgedrukt in Ten Mandere nr. 62-63, 22/1, p. 128.
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: 25 jaar geleden ging E.P. Hippoliet van Handzame van ons heen, Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 144-148.
Bart BLOMME, Robrecht Mortier, S.J., een vergeten Izegemse figuur ?, De Gidsenkring, 21/2, 1983, p. 3-7.
Antoon VANDROMME, Parochie St.-Tillo aan de eer. Dom Herman-Jozef Seynaeve, abt van St.-Sixtus, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 46-49.
Pieter Jan VERSTRAETE, Odiel Spruytte. Een priesterleven in dienst van het Vlaams Nationalisme, Antwerpen, De Nederlanden, 1990, 382 p. Andere artikels van hem over Spruytte vernoemen we hier niet, uitgezonderd: ID., Odiel Spruytte, Vlaams strijder en sociaal werker in Izegem (1921-1925), Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 61-76.
Levensschets van den Weleerw. Heer Pieter Jakobus Tanghe, S.T.L., kanonik, pastor van O.L.Vrouwkerk, deken der zuidere christenheid van Brugge, enz., Brugge, Wed. De Schryver-Van Haecke, 1864, 31 p.
Antoon VANDROMME, Jubileum in triplo, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 195-200, Een dichtbundel van Antoon Vandewalle, Als de ziele luistert, werd aangekondigd in Ten Mandere info 1988, p. 13.
Wij gedenken, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 244-245. Het ging om Karel Van Hoof, Gerard Lecluyse en Emerik Bentein.
Christiaan DE FORCHE, De eerste Izegemse ereburgers. [Max Wildiers en Roger Beckers], Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 39-40.
J. LEMLI, Rafaël Dequeker, Nationaal Biografisch Woordenboek, dln. 4, Brussel, Paleis der Academiën, 1970, kol. 216-218.
L’Observateur. Journal des sciences médicales, dat in Kortrijk werd gedrukt. De volgende jaren stond zijn naam er niet meer op als directeur. Zie FSI, dl. XVIII, nr. 2.
Rafaël VERHOLLE, Een stadsgenoot hoogleraar te Amsterdam, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 68-70.
N. J. LAFORET, Discours prononcé à la salle des promotions le 3 juillet 1868 après le service célébré à l’église de Saint-Pierre pour le repos de l’âme de A.L. Van Biervliet, Leuven, Vanlinthout, [1868], 36 p.;
TALLOIS, Discours prononcé sur la tombe de Louis-Antoine Van Biervliet, professeur à l’Université catholique de Louvain, le 5 juin 1868, Doornik, H. Casterman, [1868], 8 p.
Leon FREDERICQ, Antoine-Louis Van Biervliet, Biographie Nationale, 26, 1936-1938, kol. 199-201; Pieter DECLERCQ, Groten van bij ons. Prof. Dokter Louis Van Biervliet, Ten Mandere nr. 35, 13/1, 1973, p. 25-31.
Liber Amicorum aangeboden aan Walter M. Duyck, industrieel, zaakvoerder en gedelegeerd bestuurder van vennootschappen bij gelegenheid van zijn vereremerking tot ere-deken van de Arbeid, Kortrijk, Groeninghe, 1993, 392 p.
Rafaël VERHOLLE, Heer Robert Holvoet, Ten Mandere nr. 14, 6/1, 1966, p. 34 + fotobladzijde en Rafaël VERHOLLE, In memoriam dhr. Robert Holvoet, gewezen voorzitter van de C.O.O. en van de Bouwmaatschappij., Ten Mandere, nr. 50, 18/1, 1978, p. 71 en foto p. 72.
Lijkreden uitgesproken bij het afsterven van Gustaf-Adolf Rosseel Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1917, 11 p.
Lijkreden uitgesproken bij het afsterven van Mijnheer Jules Rosseel, Izegem, J. De Busschere-Bonte, [1930], 13 p.
Aandenken van Jules Vandekerckhove-Laleman overleden te Iseghem den 28 April 1914, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1914, 12 p.; Dood en begraving van Jules Vandekerkchove-Laleman, godvruchtig overleden te Iseghem den 28 April 1914, S.l., s.d., ]18] p.
Marcel NUIJTTENS, De Izegemse schoenmakersfamilie Kerckhof in den vreemde, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 13-15.
Pieter DECLERCQ, Groten van bij ons: Frans-Jozef Blieck, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 27-34;
Rafaël VERHOLLE, Nog over notaris Fr. J. Blieck, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 39-40
Antoon VANDROMME, Honderd jaar na Frans Jozef Blieck, 1805-1880, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 242-244 n.a.v. een tentoonstelling in Wervik
Christiaan GERMONPRE, Frans Jozef Blieck "Taalminnaar en flamingant", VWS-Cahiers, 173, jg. 30 nr. 4, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 1995, 16 p., met verdere bibliografie.
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: Bruno Acx, schoenmaker en gelegenheidsdichter, Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 89-99.
Zie bv. zijn gedicht Weeklachten van de bomen op de Koornmarkt, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1976, p. 20.
Emiel NEIRYNCK, Ernst en vreugde, Roeselare, Alf. Deraedt-Verhoye, 1906, 180 p. De tweede uitgave, s.l., 1964, 223 p., bevat op p. 7-54 een uitvoerige biografische bijdrage door Michel NEIRYNCK;
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: Emiel Neirynck (1839-1916), de dichter van "De jongen van boos Iseghem", Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 95-99.
Emiel REYNAERT, De letterkunde te Roeselare. Overzicht met bloemlezing, Roeselare, 1956, p. 102-104.
José DE MUELENAERE, Guido Gezelle en Izegem. 1. Gezelle en de Mariaschole of Avé Maria, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 176-202;
ID., Guido Gezelle en Izegem. 2. Gezelle en de Broedersschole of St.-Jozefsgesticht. Gedachten, gedichten en documenten rond Pieter Baes, Ten Mandere nr. 62-63, 22/1-2, 1982, 181 p.
Robert HOUTHAEVE, Cyr van Ysenheim. Leven en werk, Izegem, Hochepied, 190, 111 p.
Antoon VANDROMME, Nadere kennismaking met Jozefa van Houtland, Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, p. 36-40.
In het Pandje verscheen, s.d., 46 p., gefotokopieerd, Nonkel Pater, een semi-biografie over pater Sigebert Reymer.
JML., Nieuw op de boekenplank, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 32.
Jozef GELDHOF, Nadere kennismaking met Felix Dalle, Ten Mandere nr. 6, 1962, 2/3, p. 42-44;
Christiaan GERMONPRE, Felix Dalle, "Menselijke tekort of zwerftocht achter het geluk, VWS-Cahiers, 124, jg. 22, nr. 3, 1987, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 16 p.
Antoon VANDROMME, In memoriam Leo Vandaele, Ten Mandere nr. 80, 28/1, 1988, p. 32-42.
Jooris VAN HULLE, August Geldhof. "Getekent door het lijden van acht jaren", WVS-cahiers 106, jg. 19, nr. 3, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 1984, 16 p.
Antoon VANDROMME, Nadere kennismaking met Franz Brouw, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 30-33.
Jaak VANBECKEVOORT, Nadere kennismaking met Daniël Clement, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 49-50. In Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 66 verscheen de fotokopie van de Zuid-Afrikaanse krant Die Burger, 10 augustus 1968 met het artikel: Jan BOUWS, ‘n Skat van Afrikaanse Liedere deur ‘n Vlaming, Die Vlaming was Daniël Clement. Zie ook René GOFFIN, La famille Clément (dit Fievez), originaire du pays d’Enghien (suite et fin), Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, 10, 1955-1957, p. 241-286.
Jan VANDERSCHAEVE, Nadere kennismaking met Herman Roelstraete, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, p. 42-46; Hendrik WILLAERT, Figuren van bij ons: Herman Roelstraete, Ten Mandere nr. 43, 15/3, 1976, p. 150-171, met verdere bibliografische verwijzingen en Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 236-240.
Muziekfeest gevierd te Iseghem den 18n Oogst 1895 ten huize van Camille Ameye als hulde aan Peter Benoit op zijn verjaardag. Izegem, Gebroeders Strobbe, [1895], 11 p.
Hendrik WILLAERT, Vlaamse kunstenaars aktief te Izegem : Peter Benoit [Deel 1], Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 3-22
ID., Peter Benoit en Izegem. Deel II, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 165-174
Antoon VANDROMME, Een vergissing met P. Benoit, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 175-177, n.a.v. een foto verschenen in De Weekbode waarbij verkeerdelijk gedacht werd dat Benoit erop stond;
Hendrik WILLAERT, Peter Benoit en Izegem. Ter gelegenheid van de Benoitherdenking 1834-1984, Ten Mandere speciaal nr. 70, 24/3, 1984, 107 p. (met biografie en catalogus van de tentoonstelling). In deze catalogus is natuurlijk veel aandacht voor de relatie tussen Benoit en de familie Ameye, die het huidige stadhuis van Izegem bouwde, maar ook in  Hendrik WILLAERT, Mecenasfamilie opent haar archief, Ons Erfdeel, 17, 1974, p. 767-770. We kunnen natuurlijk niet verwijzen naar de uitvoerige literatuur over Benoit. We maken een uitzondering voor Hendrik WILLAERT, Peter Benoit, de Levenswekker, BRT-brochure, 1984, 112 p., met beknopte bibliografie.
Antoon VANDROMME, Nadere kennismaking met Pierre N. Croquison, bouwmeester van onze huidige St.-Tillokerk, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 28-36.
Dood en begraving van Jules Vercoutere godvruchtig overleden te Iseghem den 23 Maart 1924, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1924, 12 p.
.R.SMIS, Het ideale wonen, West-Vlaanderen, jg. 1, 1953, p. 176-179.
Herman ROELSTRAETE, Pieter Joannes Devos, beeldhouwer, Izegem 1778-1864, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 3-12.
Walter DE TAEYE, Mia Deprez, een geest in beweging (Izegem, Antoon Desamber, 1973), 19 p., gest.; Walter DE TAEYE, Mia Deprez, tien jaar plastische expressie, Izegem, 1976, 87 p.
Eddy VERFAILLIE, Mijn kunst - mijn vrijheid. 40 jaar kunst beleven, Izegem, Hochepied, 1994, 102 p.
Antoon VANDROMME, Emiel Hoorne bekroond., Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 33-38;
ID., Emiel Hoorne, een modern graficus van eigen bodem, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 29-42.
Het artikel van Hendrik WILLAERT, Belgische graveurs van heden, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 90-93 houdt geen rechtstreeks verband met Izegem.
José Hochepied, Keramiek, [Izegem, Hochepied, 16] p.
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: Marie Jacoba Werbrouck, kunstborduurster, 1721-1801, Ten Mandere nr. 34, 12/3, 1972, p. 31-33.
Jean-Marie LERMYTE, De belangrijkste Izegemse vlaggenmakers, Ten Mandere nr. 99-100, 34/2-3, 1994, p. 13-15.
Jean-Marie LERMYTE, 227 lesgevers in het lager onderwijs van het arrondissement Roeselare, 1879-1886. Een biografische bijdrage, Rollariensia, XV, 1983-1984, p. 145-198.
Maurits VANDOMMELE, In memoriam: meester Jozef Behaeghe, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 242-250.
Jozef SEYNAEVE, Figuren van bij ons: Maurits Vandommele, diocesaan inspecteur van het hoofdgebied Roeselare, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 210-219.
Maurits VANDOMMELE, Figuren van bij ons: wij huldigen directeur Jozef Seynaeve, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 167-171.
Rafaël VERHOLLE, Z.E.H. directeur Etienne Louwage, 1909-1934-1944, Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 45-48.
Gerard VANDEWEGHE, Figuren van bij ons. E.H. Michel Devisch, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 129-133.
Jozef GELDHOF, Pieter Baes en de Gilde van Sinte Luitgarde, Biekorf, 60, 1959, p. 301-308.
Jozef GELDHOF, Figuren van bij ons: Z.E.H. José De Mûelenaere, 40 jaar priester & opruststelling als leraar, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 158-166. Het gaat om de laudation door Geldhof.
Adrien VANDERHEEREN, 100 jaar geleden stierf E.H. Joseph de Pélichy, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 234-241.
Jozef GELDHOF, Groten van bij ons: August Vermeire, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 32-34.
Ter gedachtenis van Mr. August Van Moortel 25 oegst 1900, Brugge, Verbeke-Louys, [1900], 3 p.
Lijkreden uitgesproken bij het graf van heer Jacques D’Hooghe, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1945, 12 p.
Ter dierbare en zalige gedachtenis van Felix Van Oost. Izegem, Gebr. Strobbe, [1904], 20 p.
Etienne LOUWAEGE, Bij het emeritaat van E.H. Joris Bevernage, Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 86-88.
Roger BEKAERT, Groten van bij ons. Melanie Van Biervliet. Izegemse pedagoge, 1813-1892, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 27-42 en nr. 34, 12/3, 1972, p. 19-30. Dit artikel is gebaseerd op Christiane POTTELBERGHE, Melanie Van Biervliet, pedagoge, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, Pedagogische Wetenschappen, KUL.
André MISTIAEN, Figuren van bij ons. Odiel Defraeye, overwinnaar van de Ronde van Frankrijk in 1912, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 72 en p. 74-80. Aanvullingen in Ten Mandere nr. 28, 10/3, 1970, p. 117-118 door Jozef DELBAERE en in nr. 34, 12/3, 1972, p. 41-44. Zie over hem ook Herman LAITEM, Een vergeten Belg. Odiel Defraeye. Het levensverhaal van Belgiës eerste Tourwinnaar, Roeselare, NV Roularta, 1988, 95 p.
A.B. [Antoon VANDROMME], Izegems eerste wereldkampioen: P. Sercu, Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 38-39.
Antoon VANDROMME, Olympisch zilver in Izegem, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 194-195.
Raf VANDENBERGHE, Drie "gouden" ereburgers van Izegem, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 42-48.
Charles GILLES DE PELICHY, Album de famille. Essai de généalogie complétée par des notices historiques concernant les barons Gillès de Pélichy, de Belgique, et les de Gillès, de France, issus d’une même souche orginaire de nos provinces, Brugge, 1949, 466 p. Dit boek is voor de familie bestemd. Voor een ruimer publiek, zie Charles GILLES DE PELICHY, Histoire des Gillès et Gillès de Pélichy, Brugge, [Westvlaamse drukkerij], 1971, 361 p.
Georges de HEMPTINNE et Hervé DOUXCHAMPS, La famille de Pélichy, recueil de l'office généalogique te héraldique de Belgique, XLIX, 1999, 322 p.
J. GAILLARD, Bruges et le Franc ou leur magistrature et leur noblesse, Dl. II, Brugge, 1958, p. 205-206;
G.F. TANGHE, Treurbloemen gestrooid op de grafstede van Jan Maria Frans Theodoor Gislenus de Pélichy, overleden in zijn geboortestad en begraven te Iseghem, Brugge, We De Schryver-Van Haecke, [1862], 12 p.;
Biographie nationale, dl. XVI, Brussel, 1901;
H. DENEWETH, Jean de Pélichy van Huerne, 1774-1859, Niet-gepubliceerd seminariewerk, 1e kan. geschiedenis, RUG, 1980, 41 p. + bijlagen;
E. VAN HOVE, Negen Brugse burgemeesters 1830 - 1987, Brugge, 1988, p; 10-13.
Antoon VIAENE, Kroniek. In memoriam baron Charles Gillès de Pélichy, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming Société d’Emulation te Brugge, 96, 1959, p. 238-242.
G. VANDENBOSCH, Een edel slachtoffer. Zuster Maria-Rodolpha van Aquaviva der Witte Zusters van O.L.V. van Afrika. Nieuwe uitgave met 18 keurige printen versierd, Roeselare en Brussel, Jules De Meester, 1900, 48p. Werd nogmaals uitgegeven in 1952, toen 52 p.
Omstandig verhael der luisterryke feesten welke te Iseghem hebben plaets gehad ter gelegenheid van het in bezit nemen door mynheer den Baron en Mevrouw de barones Gillès-de Pélichy van hun voorouderlyk buitengoed "Het Blauwhuis" in Bloeimaend 1845, Izegem, [P. Bossut], 1845, 54 p.. In facsimilé ook in Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 185-226.
Jozef GELDHOF, Nog over de Blauwhuisfeesten te Izegem op 21 en 28 mei 1845, Biekorf, 78, 1978, p. 297-301. De lijst van aanwezige verenigingen werd uit deze brochure gelicht in Rafaël VERHOLLE, Izegemse gilden en gildehoven in 1845, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 90.
Emile DIERICK, Geheugenis der Blijde Wederkomst in Iseghem van baron Karel Gillès de Pélichy en zijne edele gezelnede Maria van der Renne de Daelenbroeck den 27 Juli 1902, Izegem, J. Dooms, 1902, 55 p.
Antoon VANDROMME, Honderdjarigen uit Boos Izegem, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 79-130, aangevuld met Anna Vanaverbeke en Maria Theresia Vercammen in Ten Mandere nr; 80, 28/1, 1988, p. 88-90.
Programma der feestelijkheden bij de viering van de honderdjarige Louise Egels, weduwe van Charles-Louis Tytgat op zondag 1 augustus 1948, Izegem, 1948, 56 p., programmaboekje
Stad Izegem, Driedaagse feestelijkheden ter gelegenheid van de heer François Kesteloot 4-5 en 6 augustus 1962, S.l., 1962, s.p.
Joseph BOURGEOIS, De familie Bruno, Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 67-68.
Jean-Marie LERMYTE, Een gedenksteen voor Juul Declercq, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 11-17;
Vik EGGERMONT, Juul Declercq, de  vurige Vlaming, Aartselaar, Nationaal Studie- en Documentatiecentrum Joris van Severen, 1992, 38 p., gestencild, een bundeling van drie eerder verschenen artikels;
Jean-Marie LERMYTE en Antoon VAN SEVEREN, Jules Declercq. Vlaams voorman, Izegem, N.V. Arizona, Groeninge, 2000, 205 p.
Onvoleindigde levensloop van Guido Depoorter en onstaansgeschiedenis van zijn "Oostfrontkroniek", Berkenkruis, oktober 1993, p. 4-8. In hetzelfde tijdschrift verschenen uittreksels uit zijn Oostfrontkroniek, die in typoscript 198 p. bevat.
Willy BOUCQUET, Henri Duyvejonck, smid en artist, Kroniek van Groot-Izegem, 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 97-102.
Marcel NUIJTTENS, Peer de Garde, Ten Mandere nr; 83, 29/1, 1989, p. 25-28.
Edgard SEYNAEVE, 1864, streekgenoten betrokken in het Mexicaans avontuur, Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 263-272.
Ferdy CALLEWAERT, Martha Van de Walle: grootnederlandse figuur, Mandeldal, 8/6, 1983, p. 119-120.
J. DEBUSSCHERE, e.a. de afstammelingen van Josephus Ludovicus Heldenbergh, S.l., in eigen beheer, 1987, 80 p. geste. J. L. Heldenbergh leefde in Izegem van 1834 tot 1896.
Marc GELDHOF, Stamboom en familieschets van de familie Corteville, Izegem, in eigen beheer, 1987, 149 p. gest. Toen Leopold Slosse onderpastoor in Izegem was, heeft hij tal van Izegemse stambomen opgemaakt.
Hilaire STROBBE, Stamboom familie Strobbe (1556-1975), Izegem, Strobbe, 1975, 112 p.
Familiefeest Rommel. Izegem - 5 september 1981; Familiefeest Rommel. Izegem - 1 september 1984.
Poorters familieblad. Informatieblad voor alle leden van de familie De Poorter, Redactie en beheer: P. Depoorter, Vrijhavenstraat 33a, 8400 Oostende.
Jozef HUYGHEBAERT, De omwenteling van 1830 in de doopnamen te Roeselare en omgeving, Biekorf, 71, 1970, p. 269-272.
Antoon VANDROMME, Lijst der gekende burgemeesters van Emelgem, Ten Mandere nr; 1, 1/1, 1960, p. 20.
Treurbloemen gestrooid op het graf van Leopold De Rynck-Glorieux den 26 januari 1891, Izegem, Van Moortel-De Keyser, [1891], 12 p.
Antoon VANDROMME, Lijst der gekende pastoors van Emelgem, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 20. Ook in Antoon VANDROMME, Izegem vroeger, p. 108.
L[ouis] CARPENTIER, jaar- en opschriften der plechtige inhalingen van Théophiel Sioen als pastor van Emelghem den 11 Juni 1891 (…), Izegem, Strobbe, 1891, 97 p.
Jean-Marie LERMYTE, André Vanneste, de nieuwe pastoor van Emelgem, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 9-10.
Bart BLOMME, In memoriam Mgr. Maurits De Keyzer, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 40-41.
OUD-EMELGHEMNAAR, Emelghem, Rond den Heerd, jg. 6, 1871, p. 245-246, toespraak op het vriendenfeest n.a.v. zijn benoeming [Aloïs De Sodt].
Willy BOUCQUET, veldwachters in Emelgem, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 219-227;
ID., Gerard Bekaert, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 133-136.
Willy BOUCQUET, Mensen en hun beroepen, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 119-125.
Willy BOUCQUET, Michel Devoldere, een kerel van Emelgem, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 103-117.
Willy BOUCQUET, Gebroeders Vanaudenaerden, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 65-78.
Roger Windels en Torhout. Terugblik ten afscheid, Tielt, Lannoo, 1991, 344 p. Hoofdstuk 1: Jozef NOTERDAEME, Inleiding. Emelgem, het geboortedorp, p. 13-23.
Mieke MESSEYNE, Organisatie van het onderwijs: biografie van een onderwijzer: Meester Victor Saelen, niet-gepubliceerd seminariewerk 1e kandidatuur psychologische en pedagogische wetenschappen, RUG, 1991-1992, ongepagineerd: inhoudelijk onbetrouwbaar.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam de heer André Saelen, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 213-214.
André SAELEN, Lijst der Kachtemse burgemeesters, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 21;
ID., Burgemeesters van Kachtem, Ten Mandere nr; 57, 20/2, 1980, p. 122-127.
P[ieter] P[RUIM], De Kachtemse veldwachters, Onder Ons, 4/2, 1967, p. 4-5. Dit artikel bevat slechts de klachtenbrief van het schepencollege.
André SAELEN, [Lijst van de Kachtemse pastoors], Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 21;
P[ieter] P[RUIM], Lijst van de bekende pastoors van Kachtem, Onder Ons, nr. 1 van 1975, p. 6;
Antoon VANDROMME, Izegem vroeger, p. 116.
L.V., In memoriam [pastoor Lammertyn], Onder Ons, 6/1, 1969, vóór p. 1.
Bart BLOMME, Herman Delvoye volgt Hendrik Deceuninck op als pastoor te Kachtem, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 33-34.
P[ieter] P[RUIM], De Kachtemse onderpastoors, Onder Ons, ½, 1964, p. 15-16.
Pieter PRUIM, Opnieuw bij een afscheid, Onder Ons, ½, p. 2-3, bevat nauwelijks biografische gegevens. Zie ook Gedeelde Eenheid  geciteerd in noot 928.
P[ieter] P[RUIM], Onze Kachtemse figuren. [Pieter Boncquet], Onder Ons, 3/2, 1966, p. 13-16.
André SAELEN, Oud-bekende Kachtemse figuren, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 163-165.
P[ieter] P[RUIM], Figuren van bij ons. [Victor Cools], Onder Ons, 2/3, 1965, p. 2-5.
Antoon VANDROMME, Schijnwerper op Kachtem: een gouden jubelfeest, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 313-315.
Aandenken van Constant Vandoorne, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1914, [14] p.
Levensschets van Ludovicus De Costere, overleden op zijne geboorteplaats te Cachtem, den 1 april 1885. Leuven, Karel Fontein, [1885], 48 p.;
Antoon VANDROMME, Deken Louis De Costere (1806-1885), Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 221-252.
Erik PATTYN, Priester Joseph Pattyn, stichter van het klooster van Kachtem, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 3-32.
WILLY VANEECKHOUT, Het ontstaan van het Sint-Vincentiusrustoord te Kachtem volgens het parochieboek van pastoor Tanghe, Mandeldal, 15/2, 1989, p. 15-16.
A[ndré] S[AELEN], Een wonderbare gebeurtenis, Onder Ons, nr. 1 van 1974,  p. 18-19.
Antoon VANDROMME, Mevrouw abdis Norbertine (Martha) Rommel o.s.b., 20e abdis van de Sint-Godelieveabdij te Brugge (1890-1977), Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 253-262.
[Godfried] OOST, Z.E.H. Alfons Vandekerckhove ten grave gedragen op 26 juli 1972, Onder Ons, nr. 3 van 1972, p. 8-10. Onder de vorm van een gedicht.
Omer TANGHE, Hun stem in steen. Westvlaamse Missionarisroute [Florent Ver Eecke], Tielt en Weesp, Lannoo, 142 p. met name p 60-61.
Willy VERLEDENS, Kappe en Turf. De memoires van Willy Verledens, Kiwanis, Van Hoestenberghe, Maldegem, 2012, 432 p.

bisdom Doornik
A. PASTURE EN F. JACQUES, Une description des paroisses du diocèse de Tournai (1690-1728), (Koninklijke Commissie voor geschiedenis) Brussel, 1968, 331 p. + 2 kaarten.

bisdom Gent
Kurt PRIEM, Izegem en het bisdom Gent, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 57-58, recenseerde het werk van M. CLOET (red.), Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis, Gent, 1991, Hij stelde vast dat er nauwelijks verwijzingen zijn naar Emelgem en Izegem.

bisdom Ieper
Josse Bouckaert, Biographie des hommes remarquables de la Flandre Occidentale, dl. III, Brugge, Vandecasteele-Werbrouck, 1847, p. 75-77
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: Mgr. Bouckaert., Ten Mandere nr. 7, 3/1, 1963, p. 29-35
L.  CEYSSENS, Joost Bouckaert, Nieuw Biografisch Woordenboek, dl. 4, 1970, kol. 97-99.
Antoon VANDROMME, Mgr. Joost Bouckaert, Ten Mandere nr; 118,40/3, 2000, p. 3-42.

bisdom Lahore
De stad Izegem aan Z.H. Exc. Mgr. Buyse, bisschop van Lahore (= titel kaft; op p. 1: Hulde adres vanwege de Izegemse bevolking aan zijne excellentie Mgr. M. R. Buyse)S.L. [1947], 16 p.
Robert LEROY, Nadere kennismaking met Mgr. Roger Buyse O.F.C., Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 58-64
Antoon VANDROMME, In memoriam Mgr. Marcel Roger Buyse, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 111-121.
Antoon VANDROMME, In memoriam Mgr. Hector Catry, Ten Mandere nr. 32, 12/1, 1972, p. 30-35.

bisschop
Bart BLOMME, Bisschoppelijk bezoek aan Izegem in 1678, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 9-12.
Josse Bouckaert, Biographie des hommes remarquables de la Flandre Occidentale, dl. III, Brugge, Vandecasteele-Werbrouck, 1847, p. 75-77
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: Mgr. Bouckaert., Ten Mandere nr. 7, 3/1, 1963, p. 29-35
L.  CEYSSENS, Joost Bouckaert, Nieuw Biografisch Woordenboek, dl. 4, 1970, kol. 97-99.
Antoon VANDROMME, Mgr. Joost Bouckaert, Ten Mandere nr; 118,40/3, 2000, p. 3-42.
Charles GILLES DE PELICHY, Lettres du Prince de Broglie, évêque de Gand, au Baron Jean de Pélichy et à Mr. Joseph van Huerne (1816 à 1821), Annales de la Société d'Emulation de Bruges, 83, 1940-1946, p. 48-132, ook in overdruk: Brugge, G. Barleraux & Fils, 1947, 64 p.
De stad Izegem aan Z.H. Exc. Mgr. Buyse, bisschop van Lahore (= titel kaft; op p. 1: Hulde adres vanwege de Izegemse bevolking aan zijne excellentie Mgr. M. R. Buyse)S.L. [1947], 16 p.
Robert LEROY, Nadere kennismaking met Mgr. Roger Buyse O.F.C., Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 58-64
Antoon VANDROMME, In memoriam Mgr. Marcel Roger Buyse, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 111-121.
Antoon VANDROMME, In memoriam Mgr. Hector Catry, Ten Mandere nr. 32, 12/1, 1972, p. 30-35.
Michel CLOET, De Gentse bisschop Antoon Triest elfmaal op bezoek te Emelgem (1624-1655), Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis, 2006, vol. 143, p. 44-63.
Michel CLOET, Het kerkelijk leven in een landelijke dekenij van Vlaanderen tijdens de XVIIe eeuw. Tielt van 1609 tot 1700, Universiteit te Leuven. Werken op het gebied van de geschiedenis en de filologie, 5de reeks, deel 4, Leuven, 1968, 622 p. De deelgemeente Emelgem komt hierin aan bod.

BGJG
BGJG afd. Kachtem. Gezinshoevewandeling 20 september 1987, s.l., [11] p., geeft uitleg over de werking van diverse hoeven, maar heeft geen aandacht voor de gebouwen zelf.

BJB
[Jozef CLAEYS] 30 [jaar] B.J.B. Izegem, S.l., 1957, s.p.

blaasorkest
Guido VANDENBROUCKE, 10 jaar Tyroler blaasorkest "Thoriz", in Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 38-47.

Blauwe Kapel
Antoon VANDROMME, Kapellen te Izegem, in Ten Mandere nr. 72, 25/2, 1985, p. 121-232.
Pieter DECLERCQ, Oude kapellen te Izegem: het Blauw Kapelleke, in Ten Mandere nr. 25, 9/3, 1969, p. 34-37 en kleine aanvulling in nr. 26, 10/1, 1970, p. 44.

Blauwe Kroon, de
Pieter DECLERCQ, Herberg "De Blauwe Kroon", in Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 45-46 (eerder verschenen in De Mandelbode, 9 december 1960).

Blauwe maandag
X. Blauwe maandag, Biekorf, 1894 nr. 4 p. 63.

Blauwhuis, Het
Antoon VANDROMME, Landboek bij een huwelijk, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 224-232 en aanvulling in nr. 60, 21/2, 1981, p. 165-166.
Kurt PRIEM, Een jakobijn in Het Blauwhuis van Izegem?, Biekorf, 92, 1992, p. 223-228.
Charles GILLES DE PELICHY, Lettres du Prince de Broglie, évêque de Gand, au Baron Jean de Pélichy et à Mr. Joseph van Huerne (1816 à 1821), Annales de la Société d'Emulation de Bruges, 83, 1940-1946, p. 48-132, ook in overdruk: Brugge, G. Barleraux & Fils, 1947, 64 p.
Willy BOUCQUET, Het verleden kwam even boven het pionierspark, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 155-163.
Johan MISTIAEN, Studie over fauna en flora van het gebied Blauwhuis te Izegem en eigendom van de familie Gillès de Pélichy, Cursus natuurgids, Brugge, 1972, ongepag. Gestencild.
Jean-Marie LERMYTE, Het Blauwhuis en Izegem, Izegem, Ten Mandere, 1990, 256 p. Ten behoeve van de franstalige familieleden "vertaalde "de weledele juffrouw Jeanne Gillès de Pélichy het werk van Lermyte gedeeltelijk en vulde het aan met eigen herinneringen: Jeanne GILLES DE PELICHY, Notre historique du château Blauwhuis à Izegem et de ses relations avec les habitants, Brugge, 1990, Françoise STAESSENS, Het kasteel Blauwhuis te Izegem en zijn bewoners, WVK- Kring Izegem, 2 juni 1978, S.l., 1978, 9 p. gestencild; Bart BLOMME, Het kasteel Het Blauwhuis te Izegem, Mandeldal, XI/3, 1986, p. 47-52. Zie zeker ook de rubriek "andere biografieën.
Charles GILLES DE PELICHY, Album de famille. Essai de généalogie complétée par des notices historiques concernant les barons Gillès de Pélichy, de Belgique, et les de Gillès, de France, issus d’une même souche orginaire de nos provinces, Brugge, 1949, 466 p. Dit boek is voor de familie bestemd. Voor een ruimer publiek, zie Charles GILLES DE PELICHY, Histoire des Gillès et Gillès de Pélichy, Brugge, [Westvlaamse drukkerij], 1971, 361 p.
Georges de HEMPTINNE et Hervé DOUXCHAMPS, La famille de Pélichy, recueil de l'office généalogique te héraldique de Belgique, XLIX, 1999, 322 p.
J. GAILLARD, Bruges et le Franc ou leur magistrature et leur noblesse, Dl. II, Brugge, 1958, p. 205-206;
G.F. TANGHE, Treurbloemen gestrooid op de grafstede van Jan Maria Frans Theodoor Gislenus de Pélichy, overleden in zijn geboortestad en begraven te Iseghem, Brugge, We De Schryver-Van Haecke, [1862], 12 p.;
Biographie nationale, dl. XVI, Brussel, 1901;
H. DENEWETH, Jean de Pélichy van Huerne, 1774-1859, Niet-gepubliceerd seminariewerk, 1e kan. geschiedenis, RUG, 1980, 41 p. + bijlagen;
E. VAN HOVE, Negen Brugse burgemeesters 1830 - 1987, Brugge, 1988, p; 10-13.
Antoon VIAENE, Kroniek. In memoriam baron Charles Gillès de Pélichy, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming Société d’Emulation te Brugge, 96, 1959, p. 238-242.
G. VANDENBOSCH, Een edel slachtoffer. Zuster Maria-Rodolpha van Aquaviva der Witte Zusters van O.L.V. van Afrika. Nieuwe uitgave met 18 keurige printen versierd, Roeselare en Brussel, Jules De Meester, 1900, 48p. Werd nogmaals uitgegeven in 1952, toen 52 p.
Omstandig verhael der luisterryke feesten welke te Iseghem hebben plaets gehad ter gelegenheid van het in bezit nemen door mynheer den Baron en Mevrouw de barones Gillès-de Pélichy van hun voorouderlyk buitengoed "Het Blauwhuis" in Bloeimaend 1845, Izegem, [P. Bossut], 1845, 54 p.. In facsimilé ook in Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 185-226.
Jozef GELDHOF, Nog over de Blauwhuisfeesten te Izegem op 21 en 28 mei 1845, Biekorf, 78, 1978, p. 297-301. De lijst van aanwezige verenigingen werd uit deze brochure gelicht in Rafaël VERHOLLE, Izegemse gilden en gildehoven in 1845, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 90.
Emile DIERICK, Geheugenis der Blijde Wederkomst in Iseghem van baron Karel Gillès de Pélichy en zijne edele gezelnede Maria van der Renne de Daelenbroeck den 27 Juli 1902, Izegem, J. Dooms, 1902, 55 p.

blauwvoeterie
Jozef GELDHOF, Vliegt de Blauwvoet! De eerste martelaar van de Vlaamse Studentenbeweging. E.P. Renatus Devos, Brugge, Franciscaanse Standaard, [1955], 131 p.,
Bart BLOMME en Ferdy CALLEWAERT, In het kader van het Rodenbachjaar en 900 jaar Izegem: Vlaanderens eerste martelaar: E.P. Renatus (Julius Devos), De Gidsenkring, 18/5, 1980, p. 12-31.

Bleuet, Le
Antoon VANDROMME, Snippers nr. 25: 187 Le Bleuet, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 164-165.

Blieck, Frans Jozef
Pieter DECLERCQ, Groten van bij ons: Frans-Jozef Blieck, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 27-34;
Rafaël VERHOLLE, Nog over notaris Fr. J. Blieck, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 39-40
Antoon VANDROMME, Honderd jaar na Frans Jozef Blieck, 1805-1880, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 242-244 n.a.v. een tentoonstelling in Wervik
Christiaan GERMONPRE, Frans Jozef Blieck "Taalminnaar en flamingant", VWS-Cahiers, 173, jg. 30 nr. 4, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 1995, 16 p., met verdere bibliografie.

bliksem
Dagwijzer. Woensdag 29 [april 1868], Rond den Heerd, 3, 1868, p. 170-171, met biografische nota over de pastoors Rosseeuw en Ghekiere;
A.V. uit de archieven van onze gemeente, Onder Ons, 3/3, 1966, p. 15;
P[ieter] P[RUIM], Nog de kerktoren, Onder Ons, ¾, 1966, p. 15-16;
P[ieter] P[RUIM], Bliksem op de kerktoren, Onder Ons, 5/1, 1968, p. 15-16.

BLO
Raf VANDENBERGHE, De Zonnebloem. Geschiedenis van 20 jaar Buitengewoon Onderwijs te Izegem. S.l., 1983, [22], p. gestencild; Raf VANDENBERGHE, Geschiedenis van 25 jaar buitengewoon Onderwijs te Izegem, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 187-211.

Blomme, Georges
Antoon VANDROMME, "Boos Izegem" aan het front, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 95-108
J.TANGHE, Het Frontblaadje "Onze Iseghemnaar" tijdens de Eerste Wereldoorlog, Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 122-139.
Rafaël VERHOLLE, Bij een schenking en een bezoek, Ten Mandere nr. 6, 2/3, 1962, p. 3.

bode
1784 - Uurtabel van de reizende boden vanuit Gent, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 128.

bodemkunde
Rijksuniversiteit Gent, Geologisch Instituut, Krijgslaan 251 S 8, 9000 Gent.

boekenbezit Ten Mandere
Door archivaris André DEMEURISSE in Ten Mandere nr. 10, p. 45-46, nr. 16, p. 51-53, nr. 22, p. 64, nr. 35, p. 53-57, nr. 73, p. 349-359 en nr. 86, p. 51-60.
zie ook bibliotheek

boeren, zie landbouwers

boerenbond
Keure der Boerengilde van Iseghem, ingericht ten jare 1891, Izegem, J. Dooms, [1891], 9 p. in 1979 herdrukt door Jan Bogaert.

Boerenjeugdbond
[Jozef CLAEYS] 30 [jaar] B.J.B. Izegem, S.l., 1957, s.p.

Boerenkrijg
Pieter DECLERCQ, De Boerenkrijg te Izegem, Biekorf, 56, 1955, p. 137-143 en 179-183
Roger BEKAERT, De Boerenkrijg te Izegem, Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 26-39.
Antoon VANDROMME, De Boerenkrijg. Voor outer en heerd. 1798-1998, Ten Mandere speciaal nr. 112, 38/3, 1998, 56 p. en aanvullende nota’s bij Antoon VANDROMME, De Boerenkrijg. Aanvullende nota’s, Ten Mandere nr. 113, 39/1;1999, p. 22-24.
Jos. DE SMET, De Boerenkrijg in het Leyedepartement, 17 October-14 november 1798, Biekorf, 32, 1926, p. 169-184, id., Wie deed mee in den "Boerenrkijg"?, Biekorf, 32, 1926, p. 217-227, meer bepaald p. 219-220.
Antoon LOWYCK, Boerenkrijg in West-Vlaanderen, S.l., s.d., 50 p. idem, Lijst van Westvlaamse Boerenkrijgers, Ons Heem, 11, 1953, p. 1-32 en 69-119 (plaatsnamenindex op p. 118-119).
 K. VAN CAENEGHEM, Onze boeren verheerlijkt. Gedenkboek der eeuwfeesten van de Boerenkrijg 1798-1898, Davidsfonds nr. 136, Ieper, Callewaaert-De Meulenaere, 1903, 437 p., over Izegem, p. 45-50.
P[ieter] P[RUIM], De Boerenkrijg, Onder Ons, 5/2-3, 1968, p. 23-26 en nr. 1 van 1974, p. 11-17. Het laatste artikel gaat niet specifiek over Kachtem.

Bogarde, Dirk
Christian DE FORCHE, De Izegems roots van Dirk Bogarde (1921-1999), Ten Mandere nr. 119, 41/1, p. 20-26

bolderssport
Roger COLPAERT, De boldersport in het Kristen Werkersverbond, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 111-128.
Lucien DEGEZELLE en Roger VLIEGHE, Bolderslatijn, Kortrijk, Groeninghe, 1997, 155 p.

bombardement
Joseph BOURGEOIS, Het eerste luchtbombardement, Ten Mandere nr. 14, 6/1, 1966, p. 25-27.

bomen
Antoon VANDROMME, Bomen op de Korenmarkt, in Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 16-24.
Zie bv. zijn gedicht Weeklachten van de bomen op de Koornmarkt, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1976, p. 20.

Boncquet, Pieter
P[ieter] P[RUIM], Onze Kachtemse figuren. [Pieter Boncquet], Onder Ons, 3/2, 1966, p. 13-16.
X. Boncquet Pieter en Hendrik, twee broers, twee beeldhouwers uit Ardooie, Albumprinter Nederland, 2009, 40 p.

bonsai
Robert LEROY, 120 jaar Boomteeltkring "St.-Dorothea", p. 4-37 in 120 jaar koninklijke Boomteeltkring St.-Dorothea VZW Izegem. Bonsai tentoonstelling Plaatselijke Openbare Bibliotheek Erasmuszaal Ingang Wolvestraat Izegem 27-28 januari 1996, [Izegem, 1996], 46 p. gestencild. P. 38-45 is de tentoonstellingscatalogus van de bonsai.

boomforeest
Willy BOUCQUET, Het verleden kwam even boven het pionierspark, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 155-163.
Foto's van een vinkenzetting in het Boomforeest omstreeks 1910 in Ten Mandere nr. 50, p. 85-86 (van heel slechte kwaliteit),

Boomteeltkring
Grondslagen en reglement der maatschappij "De Boomteeltkring", Izegem, J. Dooms, 1876, 8 p. (in FSI, dl. II, nr. 69)
Robert LEROY, 100 jaar Boomteeltkring "Sint-Dorothea", Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 124-164;
Hernomen en aangevuld in Robert LEROY, 120 jaar Boomteeltkring "St.-Dorothea", p. 4-37 in 120 jaar koninklijke Boomteeltkring St.-Dorothea VZW Izegem. Bonsai tentoonstelling Plaatselijke Openbare Bibliotheek Erasmuszaal Ingang Wolvestraat Izegem 27-28 januari 1996, [Izegem, 1996], 46 p. gestencild. P. 38-45 is de tentoonstellingscatalogus van de bonsai.
Boomteelt-varia. Tweemaandelijks tijdschrift, 1997 = 20ste jaargang.

Boomteelt-varia
Boomteelt-varia. Tweemaandelijks tijdschrift, 1997 = 20ste jaargang.

Boos Izegem
QUAEDVLIEG, Folklore sur les sobriquets des communes belges, Bulletin officiël du Touring Club de Belgique, 30, 1924, p. 12-13.

Boos Izegem
Boos Izegem. Izegem, Milac, vanaf 1950 (?), Ter Plaats Rust. Soldatenblad Gewest Izegem,, van december 1961 tot april 1972, voortgezet door 't Bazatske. Soldatenblad Gewest Izegem, vanaf augustus 1972.

Boose, Die
Nico PROESMANS, De volkskunstgroep "Die Boose"- De Autotoerist, 26, 1973, p. 523-524, vnl. over het vijfde Europese Lentefestival georganiseerd door Die Boose.
Geert DEVOS en Jef GHEKIERE, Volkskunstgroep "Die Boose", Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 72-87; Rob KINDT, 30 jaar Die Boose, Ten Mandere nr. 80, 28/1, 1988, p. 3-31.
Rafaël VERHOLLE, Tweede Europees Lentefestival voor Volksdansgroepen, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967,  p. 18-19; zie ook noot 28. Foto’s van het derde Europees Lentefestival in Ten Mandere nr. 24, 9/2, 1969, p. 21.
Hendrik WILLAERT, Cultuurtrofee 2001 voor vzw Booserik, Ten Mandere nr. 122, 42/1, 2002, p. 31-32.

Boose-taart, Die
Etienne COCQUYT, Ons rijk culinair Vlaanderen. Vroeger en nu. met meer dan 250 streekgerechten. Deurne-Antwerpen, Mim, 1988, 214 p., met name p. 103, 104 en 106.

bord: zie sierbord

Bormsbetoging
Kurt HIMPE, Izegemse Bormsbetoging in 1929, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 33-38.

borstel
Raymond WERBROUCK, Het Nationaal Borstelmuseum
Piet MISTIAEN, Franse woordenschat i.v.m. schoenen en borstels
M. DE VLIEGHERE, Borstels. Overbekend. Miskend, Kortrijk, Groeninghe-uitgeverij, 2001, 200 p.

Borstelmakers
Bart BLOMME, 't Liedje van de borstelmakers, Ten Mandere, nr. 143, 49/1, 2009 p. 22-23.

borstelmuseum
Raymond WERBROUCK, Het Nationaal Borstelmuseum
Piet MISTIAEN, Franse woordenschat i.v.m. schoenen en borstels
Hilde COLPAERT, Het Nationaal Borstelmuseum - De borstelnijverheid in Izegem, 20 p.
Hilde COLPAERT (coördinatie), Duizend en één… Nationaal Borstelmuseum Izegem, 15 jaar, Izegem, 1996, 64 p. de leden van Ten Mandere kregen deze brochure als speciaal nr. 105, 36/2, 1996 aangeboden.
José NAERT, Izegem, bakermat van de Belgische borstelnijverheid. Een historische schets vanaf het einde van de 18de eeuw tot circa 1930, in Duizend en één… Nationaal Borstelmuseum Izegem, 15 jaar, Izegem, 1996, p. 10-26.
Hilde COLPAERT, Zeg niet zomaar een borstel…, in Duizend en één… Nationaal Borstelmuseum Izegem, 15 jaar, Izegem, 1996, p. 30-47.
Hilde COLPAERT, De machines komen…, in Duizend en één… Nationaal Borstelmuseum Izegem, 15 jaar, Izegem, 1996, p. 48-54.
Nationaal Borstelmuseum, 19 maart 1988: een overzicht van de collecties, Ongepagineerd brochuurtje n.a.v. de heropening, s.d.,
Hilde COLPAERT en Walter DUYCK, Opening van het nieuw nationaal borstelmuseum: 19 maart 1988, Ten Mandere nr. 81, 28/2, 1988, p. 161-173
Hilde COLPAERT, , Duizend en één… Nationaal Borstelmuseum Izegem, 15 jaar, Izegem, 1996, p.4-5.
Robert LEROY, Een uniek duo, Ten Mandere nr. 76, 26/3, 1986 over Werbrouck en Roger Bekaert, de eerste conservator van het borstelmuseum.
Ferdy CALLEWAERT, Izegems borstelmuseum, Mandeldal, 6de jg. nr. 11 p. 176-177 en p. 192.
Bart BLOMME, Voorbije aktviteit: Het borstelmuzeum te Izegem, Mandeldal, 6de jg. nr. 12 p. 197-199.
Bart BLOMME, Nationaal Borstelmuseum te Izegem, Mandeldal, 10de jg. nr. 6-7 p. 112.

borstelnijverheid
G.P. BAERT, De borstelmakers van Izegem, Biekorf, 52, 1951, p. 29-36 (ook verschenen in De Mandelbode, 15 september 1951 e.v.) en aanvulling in Lucien VAN ACKER, De borstelnijverheid te Izegem, Biekorf, 52, 1951, p. 126-128.
José NAERT, De historische ontwikkeling van de borstelnijverheid in Izegem vanaf het einde van de 18de eeuw tot ca. 1930. Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), RUG, 1987, 2 dln. XVII-285 en IV-84 p. Een voorproefje bracht hij in José NAERT, De Izegemse borstelnijverheid, 't Beertje, 1992, p. 13-24. Foto van de borstelfabrikanten van 1927 in Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 178-181.
Hilde COLPAERT (coördinatie), Duizend en één… Nationaal Borstelmuseum Izegem, 15 jaar, Izegem, 1996, 64 p. de leden van Ten Mandere kregen deze brochure als speciaal nr. 105, 36/2, 1996 aangeboden.
José NAERT, Izegem, bakermat van de Belgische borstelnijverheid. Een historische schets vanaf het einde van de 18de eeuw tot circa 1930, in Duizend en één… Nationaal Borstelmuseum Izegem, 15 jaar, Izegem, 1996, p. 10-26.
Hilde COLPAERT, Zeg niet zomaar een borstel…, in Duizend en één… Nationaal Borstelmuseum Izegem, 15 jaar, Izegem, 1996, p. 30-47.
Hilde COLPAERT, De machines komen…, in Duizend en één… Nationaal Borstelmuseum Izegem, 15 jaar, Izegem, 1996, p. 48-54.
Willy BOUCQUET, De gebroeders Ameye, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 155-164.
Willy BOUCQUET, Michel Devoldere, een kerel van Emelgem, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 103-117.
Brecht DEMASURE, De industriële ontwikkeling in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen (1890-1950). Een sectorale analyse aan de hand van industrietellingen., in Handelingen van het Genootshap voor Geschiedenis te Brugge, nr. 148 (2011/2) p. 427-466.
Bart BLOMME, De Izegemse borstelindustrie, Mandeldal, 10de jg. nr. 6-7 p. 110-111.
Bart BLOMME, Grondstof voor de borstels, Mandeldal, 10de jg. nr. 6-7 p. 111-112

Bosmolens (molen)
Pieter DELCLERCQ, De oude molens van Izegem, in Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 22-36 en nr. 2, ½, 1960, p. 9-21.
Bart BLOMME, School H. Familie Bosmolens-Izegem. 1898-1998, Izegem, 1998, Bogaert, 48 p.

Bosmolens (wijk)
Pieter DECLERCQ, Scherminkelen te Izegem, Biekorf, 61, 1960, p. 42-44.
Boschmolenslied, door Martin Buyse, oudbewoner van de Bosmolens, Ten Mandere nr; 11, 5/1, 1965, p. 21-29.
Frits VERHAEGHE, Cultuurtrofee 2003, Jeugdkoor en -ensembe van de Bosmolens, Ten Mandere nr. 128, 44/1, 2004, p. 9-10.
Raf VANDENBERGHE, de kastelen op de Bosmolens en hun bewoners, Ten Mandere nr. 131, 45/1, 2005, p. 30-36
José NAERT, Ontdek de Bosmolens. Een exploratiewandeling, paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012, 82 p.

Bosseniersgilde
Luc BILLIOUW en Rafaël VERHOLLE,  Confrerie H. Barbara. Koninklijke Bosseniersgilde. Izegem 1615-1963, Ten Mandere speciaal nr. 12, 5/2, 1965, 43 p. + ill., met catalogus van de tentoonstelling gehouden in de feestzaal van het stadhuis van Izegem van 4 tot 12 september 1965.
Bertrand NOLF, De bossenniersgilde Sint-Barbara in Izegem 1615-1990, Ten Mandere, speciaal nr. 87-88, 30/2-3, 1990, p. 65-183.

Bottientje, 't
’t Bottientje. Tweemaandelijkse uitgave van Wandelclub De Mandelstappers Emelgem, Sedert 1995.

Bouckaert, Joost
Josse Bouckaert, Biographie des hommes remarquables de la Flandre Occidentale, dl. III, Brugge, Vandecasteele-Werbrouck, 1847, p. 75-77
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: Mgr. Bouckaert., Ten Mandere nr. 7, 3/1, 1963, p. 29-35
L.CEYSSENS, Joost Bouckaert, Nieuw Biografisch Woordenboek, dl. 4, 1970, kol. 97-99.
Antoon VANDROMME, Mgr. Joost Bouckaert, Ten Mandere nr; 118,40/3, 2000, p. 3-42.

Bourgeois, André
Rafaël VERHOLLE, Heer André Bourgeois, burgemeester van de stad Izegem, Ten Mandere nr. 11, 5/1, 1965, p. 48-49.
Vijf burgemeestersportretten (1965-nu). Toespraak gehouden door Daniël CHARLIER, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 161-167.
Rafaël VERHOLLE, [André Bourgeois]. Een nieuwe volksvertegenwoordiger te Izegem, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 40-41; Jean-Marie LERMYTE, André Bourgeois, Izegems eerste minister, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 6-8. Omdat hij ook bijna dertig jaar de voorzitter was van het Izegemse NCMV krijgt zijn figuur ook heel wat aandacht in J.-M. LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, vnl. p. 104-106.

Bourgeois, familie
Joseph BOURGEOIS, Het geslacht Bourgeois, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 3-10.
Bertrand NOLF, Aurel LAGROU, Kurt HIMPE, Izegemse figuren: Geert Bourgeois, Ten Mandere, nr. 131, 45/1, 2005, p. 16-25.

Bourgeois, Geert
Christiaan DE FORCHE, Volksvertegenwoordiger Geert Bourgeois, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 39-40.
Jean-Marie LERMYTE, Vier Izegemse verkozenen na de verkiezingen van 13 juni 1999, Ten Mandere nr. 115, 39/3, 1999, p. 50-56.
Bertrand NOLF, Aurel LAGROU, Kurt HIMPE, Izegemse figuren: Geert Bourgeois, Ten Mandere, nr. 131, 45/1, 2005, p. 16-25.

Bourgeois, Joseph
Rafaël VERHOLLE, In memoriam dhr. Jozef Bourgeois, ondervoorzitter en medestichter van de heemkundige kring, in Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 74-76.

Bourgeois, Simon
Joseph BOURGEOIS, Doodvonnis en uitvoering te Izegem in 1731, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 13-16.

bouw
Vrije Syndikale Kamer der Aannemers Izegem, 1936-1986. 50 jaar beroepsfederatie van het Bouwbedrijf te Izegem en Omliggende, [Izegem, 1986, 27]p.
Naamloze Maatschapij "Eigen Huis" gevestigd te Iseghem. Standregels, Izegem, Gebroeders Strobbe, [1893], 23 p;
Antoon VANDROMME, Honderd jaar "Eigen Huis" in Izegem, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 25-34.
Jean-Marie LERMYTE, 75 jaar Izegemse Bouwmaatschappij, Ten Mandere speciaal nr. 111, 38/2, 1998, 80 p.

Brabantse Omwenteling
Pieter DECLERCQ, Patriotten in 't geweer. Izegem 1790, Biekorf nr. 59, 1958, p. 301-303.

brakske
Op p. 161-162 van Frans WAEYAERT en Jean-Marie LERMYTE (red.), 150 jaar droogenbroodroute (1847-1997). De Lijn 66 Brugge-Kortrijk, Aartrijke, Uitgeverij Emiel Decock, 1997.

Bral-Donego, François
André DEMEURISSE, Onze burgemeesters. François Bral 1920-1921, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 62 en 64-66.

Braye, E.H., pastoor
Luc DETAILLEUR, Omtrent notitieboeken en de late 18de eeuw, eigen beheer, 2006, 39 p.

brandweer
Roger BEKAERT en André DEMEURISSE, Geschiedenis van de Izegemse brandweer, Ten Mandere nr. 29, 11/1, 1971, p. 18-25 en nr. 32, 12/1, 1972, p. 3-25. Foto van het korps in 1895 in Ten Mandere nr. 43, 15/3, p. 179-181.
Marcel NUIJTTENS, De eretekens voor de Izegemse vrijwillige brandweer, Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 151-160.
Ignis Vox. Periodiek voor en door de Izegemse brandweer, 14 nummers, Izegem, Izegemse Brandweer, ongedateerd [1974-1981].
Marcel NUIJTTENS, Izegemse penningen en uniformknopen, Ten Mandere nr.17, 7/1, 1967, p. 37-40 (de knopen zijn die van de "garde civique" of burgerwacht en van de brandweer).

Breydel, Jan
Antoon VANDROMME, Rond de Breydel- en De Coninckfeesten 1887-1987, Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 273-282.
P[ieter] P[RUIM], Onze Kachtemse figuren. [Pieter Boncquet], Onder Ons, 3/2, 1966, p. 13-16.

Brielstraat
J. CASTELEYN en G. DECLERCQ, Waterbeheersingswerken Babilliebeek te Izegem, Provinciale Technische Dienst, 1995, 9 p. Er bestaat ook, zelfde auteurs en titel, een Toelichtingsnota, 7 p. met zowat dezelfde inhoud.

British War Medal
Marcel NUIJTTENS, The British War Medal verleend aan Izegemnaren, Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 35-46; er verscheen een verkorte versie onder de titel: The British War Medal awarded to Belgian Civilians, The Journal of the Orders and Medals Research Society, dl. 30, nr. 4, winter 1991, p. 281-283.

Broederliefde, De
Société de Secours Mutuel de Broederliefde à Iseghem. Statuts, Brussel, Teltombe, 1863, 18 p.
Maatschappij van Onderlingen Bijstand onder kenspreuk: De Broederliefde, te Iseghem. Reglement, Izegem, P.-J. Bossut, 1863, 20 p.
Maatschappij van Onderlinge Bijstand De Broederliefde te Iseghem. Reglement, Wervik, Masselis-Vroman, [1873], 18 p.
Maatschappij van Onderlingen Bijstand "De Broederliefde", ingericht te Iseghem den 22 juni 1862. Jubelfeest van het 25 jarig bestaan. 1862-1887. Verslag, Izegem, J. Dooms, [1887], 25 p.
Antoon VANDROMME, Izegemse muziekmaatschappijen voor honderd jaar, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 59-73, met erratum in Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 222.

broederschap
Aanneming in het godvrugtig Broederschap van het Allerheyligste Hert van Jesus, in de Parochie Kerke van Iseghem. Ieper, Walwein, 1817, 24 p.
Broederschap ter eere van den H. Naem van God en van Jesus. Door Franciscus Renatus Boussen, kanonikelyk opgeregt in de kerk van den H. Hilonius tot Iseghem, Poperinge, Du Floer-Vandenbogaerde,  [1834], 11 p.
Godvrugtig Broederschap tot meerder eer en glorie van God, ingesteld in de kerk van den H. Hilonius te Iseghem, [Roeselare, D. Vanhee, 1839], 4 p.
G.F. TANGHE, Handboeksken des Broederschaps van het Allerheiligste Sakrament des Autaers, kanoniekelijk ingesteld in de parochiale kerk van Iseghem, Brugge, De Schryver-Van Haecke, [1855], 32 p.
Aartsbroederschap van het Heilig Sakrament. Feestdagen en plechtigheden, Izegem, Goethals-Priem, 1892, 4 p.
Tweehonderste verjaardag, 1718-1918, van het aertsbroederschap van het H. Sacrament, opgericht in St. Hiloniuskerk te Iseghem, onder pastor Commacen, den 10 juli 1718, Izegem, A. Strobbe-Hoornaert, 1918, 6 p.
G.F. TANGHE, Handboeksken des Broederschaps der H. Barbara, Kanoniekelijk ingesteld in de Parochiekerk van Emelgem, Brugge, 1860 (4de), 32 pp.

broederschool: zie Sint-Jozefscollege

brood: zie bakkersbond

Brouw, Franz
Antoon VANDROMME, Nadere kennismaking met Franz Brouw, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 30-33.

brouwer
Pieter Joseph CARPENTIER, Oorsprong en de vertakkingen der familie Carpentier in Vlaanderen, [Izegem, F. Vion-Vaneeckhoutte, 1888], 22 p.
Lijkreden uitgesproken bij het afsterven van Gustaf-Adolf Rosseel Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1917, 11 p.

Brug, De (college)
De Brug. Orgaan van de oudleerlingenbond van het Sint-Jozefscollege verscheen van maart 1961 tot juni/juli 1970.

Brug, De (VTI)
VTI-info, is een tweemaandelijks contactblad en verschijnt sedert het schooljaar 1991-’92. Voor een ruimer publiek verschijnt sedert mei 1987 n.a.v. de opendeurdagen jaarlijks De Brug.

Brugge
Jean-Marie LERMYTE, Izegemse bedelaars in het bedelaarswerkhuis van Brugge, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 59-63.
Antoon VANDROMME, Rond de Breydel- en De Coninckfeesten 1887-1987, Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 273-282.
Antoon VANDROMME, Mevrouw abdis Norbertine (Martha) Rommel o.s.b., 20e abdis van de Sint-Godelieveabdij te Brugge (1890-1977), Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 253-262.

Brugske Ghesellen
Eugeen DECLERCQ, Even voorstellen: Kachtems Brugske Ghesellen, Ten Mandere, nr. 129, 44/2, 2004, p. 44.

Brugstraat
161Joseph BOURGEOIS, De Brugstraat in 1826-1827, Ten Mandere nr. 34, 12/3, 1972, p. 34-40.

Bruloot, Kamiel
Antoon VANDROMME, Rond de Breydel- en De Coninckfeesten 1887-1987, Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 273-282. Zie ook J.G.M. VAN DEN HEUVEL, Kamiel Bruloot, de stichter van Vlaandrens bedevaart, Sint-Tillo’s missieblad, lentenummer april 1990, p. 16.

Bruno, familie
Joseph BOURGEOIS, De familie Bruno, Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 67-68.

Brussel
A.B. (=Antoon VANDROMME),Wat bezit de Koninklijke Bibliotheek van België over Izegem?, Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 101.

Brussel-Izegem
Antoon VANDROMME, De Sportkring, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 10-19.

brutaliteit
Willy BOUCQUET, Gebruiken van vroeger, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 41-52.
Michael DELANGE, Zedendelict in Ingelmunster anno 1746, Ten Mandere nr; 116, 40/1, 2000, p. 12-14.

Bruyneel, Johan
Patrieck GELDHOF, Van renner tot ploegleider. Biografische schets van Johan Bruyneel, nieuwe ereburger van stad Izegem, Ten Mandere nr. 134, (46/1), 2006, p. 23-26.

buitenpoorter
K. MADDENS, De crisis op het einde van de XVIde eeuw in de kasselrij Kortrijk, De Leiegouw, 1, 1959, p. 75-95
J.M. BERTEELE, Een beeld uit de tweede helft der 16de eeuw in de kasselrij Kortrijk, Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige kring te Kortrijk, Nieuwe Reeks 27, 1954, p. 154-158, met p. 157-158 een brief van Loosvelt dd. 23 november 1597.

Buizerd, De
Natuurwerkgroep De Buizerd, v.z.w., Driemaandelijks contactblad, jg. 18, nr. 4= juli 1977.

burgemeester
Xavier LESAGE, De burgemeesters, meiers en hun antecedenten in het Roeselaarse (1790-1836). Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), Rijksuniversiteit Gent, 1986, 2 dln., 351 p.
Hendrik WILLAERT, Uit Izegem verdwenen nijverheden : de leerbereiding, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 169-190, met erratum in Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 165.
Naamlijsten in Antoon VANDROMME, Lijst van Izegemse burgemeesters, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 17,
ID., Lijst van de Izegemse burgemeesters sedert de onafhankelijkheid van België, Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 103 en wat uitvoeriger - met enkele foutjes in de datering - in ID., Izegem vroeger, p. 52-54.
Antoon VANDROMME, François Joseph Lefebvre, 1801-1870, een ongekende Izegemse burgemeester en zijn tijd. Ten Mandere nr.; 81, 28/2, 1988, p. 119-158. Met veel aandacht voor wat er in Izegem tijdens zijn bestuur gebeurde, ook al had Lefebvre er soms niets mee te maken.
Antoon VANDROMME, Burgemeester François Ameye, Ten Mandere nr. 82, 28/3, 1988, p. 237-258. Eerder al kreeg deze burgemeester een kort artikel: Antoon VANDROMME, Figuren van bij ons: François Ameye, 5e burgemeester van Izegem sinds 1830., Ten Mandere nr. 44-45, 16/1-2, 1976, p. 111-112.
Stad Iseghem. Plechtige inhuldiging van Mijnheer V. Vanden Bogaerde, burgemeester, 8 augustus 1900. Izegem, Goethals, Dooms en Strobbe, 1900, [26] p.; Treurbloemen gestrooid op het graf van Mijnheer Valère-Jules-Emile Van den Bogaerde den 26 October 1904, Izegem, A. Nonkel & Zoon, 1904, 14p.
André DEMEURISSE, Onze burgemeesters. François Bral 1920-1921, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 62 en 64-66.
Niet zoals de andere hier genoemden in Ten Mandere, maar door J.-M. LERMYTE, in o.a. in de Geschiedenis van Izegem en Geworteld en Vertakt. Er bestaat ook een korte genealogische studie over de familie Carpentier: Pieter joseph CARPENTIER, Oorsprong en de vertakkingen der familie Carpentier in Vlaanderen, [Izegem, F. Vion-Vaneeckhoutte, 1888], 22 p.
Jean-Marie LERMYTE, In memoriam Paul Depoorter, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 29-31.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam ere-burgemeester Emiel Allewaert, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 55-56. Voor meer gegevens over hem zie Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en Vertakt, vnl. p. 80-84.
[Rafaël VERHOLLE], In memoriam Jules Sintobin, Ten Mandere nr. 10, 4/3, 1964, p. 42-44 en Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, vnl. p. 309-310.
Rafaël VERHOLLE, Heer André Bourgeois, burgemeester van de stad Izegem, Ten Mandere nr. 11, 5/1, 1965, p. 48-49. Zie ook noot 596.
Rafaël VERHOLLE, Burgemeester Gustaaf Nyffels [welkom], Ten Mandere nr. 29, 11/1, 1971, p. 37-38.
Rafaël VERHOLLE, Welkom burgemeester W. Vens, Ten Mandere nr. 47, 17/1, 1977, p. 54-56;
Rafaël VERHOLLE, Burgemeesters gaan… en komen… Burgemeester Werner Vens gaat, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 134-136. Zie ook verder.
Rafaël VERHOLLE, Welkom burgemeester Florent Vandenberghe, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 137-138 en erratum in Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 240.
Rafaël VERHOLLE, Izegem kreeg een nieuwe burgemeester [Robert Vanlerberghe], Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 100-102.
Jean-Marie LERMYTE, Willy Verledens, de nieuwe burgemeester van Izegem, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 3-5.
Bertrand NOLF & André VANTHOURNOUT, Izegemse figuren: Willy Verledens, Ten Mandere nr. 116, 40/1, 2000, p. 24-30
Vijf burgemeestersportretten (1965-nu). Toespraak gehouden door Daniël CHARLIER, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 161-167.
Antoon VANDROMME, Lijst der gekende burgemeesters van Emelgem, Ten Mandere nr; 1, 1/1, 1960, p. 20.
André SAELEN, Lijst der Kachtemse burgemeesters, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 21;
ID., Burgemeesters van Kachtem, Ten Mandere nr; 57, 20/2, 1980, p. 122-127.
Jean-Marie LERMYTE, Gerda Mylle volgt burgemeester Willy Verledens op, Ten Mandere nr. 137, 47/1, 2007, p. 30-31

burgerwacht
Marcel NUIJTTENS, Izegemse penningen en uniformknopen, Ten Mandere nr.17, 7/1, 1967, p. 37-40 (de knopen zijn die van de "garde civique" of burgerwacht en van de brandweer).

buurschap
Willy BOUCQUET, De jaren na de oorlog. Een dorp herleeft, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 179-184.

buurtspoorweg
Daniël DEVOLDER, Geschiedkundig overzicht van het openbaar vervoer in de provincie West-Vlaanderen, in eigen beheer (Eigen Heerdlaan 26, 8200 Sint-Andries) gepubliceerd van 1980 tot 1987. Van de 12 deeltjes hebben er zes betrekking op Izegem: nr. 3, de periode 1847-1914 (23 p.), nr. 6, de Eerste Wereldoorlog (37 p.), nr. 7, het interbellum in de streek van Izegem, Kortrijk, Menen en Moeskroen (39 p.), nr. 10, de Tweede Wereldoorlog (44 p.), nr. 11, 1945-1963 (105 p.) en nr. 12, 1964-1985 (134 p.) Het gaat om de trein-, tram- en busverkeer. De lijnen Izegem-Wevelgem en Ardooie-Izegem komen heel kort ook aan bod in Jos NEYENS, De buurtspoorwegen in de provincie West-Vlaanderen 1885-1967, Lier, 1980, p. 45-46 en 72-73.
Antoon VANDROMME, 25 jaar geleden verdween de tram, Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 149-160.

Buyse, familie
Willy BOUCQUET, De Buysekens en hun hoeveke, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 165-170.

Buyse, Martin
Boschmolenslied, door Martin Buyse, oudbewoner van de Bosmolens, Ten Mandere nr; 11, 5/1, 1965, p. 21-29.

Buyse, Roger
De stad Izegem aan Z.H. Exc. Mgr. Buyse, bisschop van Lahore (= titel kaft; op p. 1: Hulde adres vanwege de Izegemse bevolking aan zijne excellentie Mgr. M. R. Buyse)S.L. [1947], 16 p.
Robert LEROY, Nadere kennismaking met Mgr. Roger Buyse O.F.C., Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 58-64
Antoon VANDROMME, In memoriam Mgr. Marcel Roger Buyse, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 111-121.