laars
Raf VANDENBERGHE, De beroemde laarzen in ons schoeiselmuseum: tegenspraak, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 173-183.

laat
M. BOUSSAUW, Kohier van de 5de penning van de laten van Izegem (Kasselrij Kortrijk) in Lichtervelde van 1577, Vlaamse Stam, 5, 1969, p. 201-205
Edgard SEYNAEVE, Izegemse belastingsplichtigen in 1669-1670, 't Stamboompje, 22, 1994, p. 29.

Lafaut, Jules
Dagboek Jules Lafaut, Ten Mandere, nr. 76, 26/3, 1986, p. 145-242. Ingeleid in Jean-Marie LERMYTE, Jules Lafaut en zijn dagboek, in hetzelfde nummer, p. 131-144. Enkele errata en addenda in Ten Mandere, info 1986, p. 10*.

lager onderwijs
Broeder K[OENRAAD], Uit vroeger dagen. Een vergeten stichting [St.-Jozefscollege Izegem], Deus caritas est, 29, 1951, nr. 1, p. 12-18, nr. 2, p. 12-16, nr. 3, p. 5-7, nr. 4, p. 13-16, nr. 5, p. 14-21 en nr. 6, p. 8-12;
Antoon VANDROMME e.a., 125 [jaar] lagere afdeling Sint-Jozefscollege Izegem. Van "Broederschool" tot Sint-Jozefscollege, Izegem, 1992, 254 p. Personeelsfoto’s in 1892 in Ten Mandere nr. 30, p. 21 en 1899 in nr. 32 p. 29, foto van de collegeleerlingen in 1923-’24 in Ten Mandere nr. 48-49, p. 180-182.
Maurits VANDOMMELE, Figuren van bij ons: wij huldigen directeur Jozef Seynaeve, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 167-171.
In Fonds Slosse Izegem zitten enkele palmaressen, o.a. van "Pollets school" en van de school van J. Breemeersch.
Gaston PAUWELS, 60 jaar H. Hartschool voor jongens in Izegem, 1914-1974, Ten Mandere  nr. 44-45, 16/1-2, 1976, p. 2-91. Foto van de klas van Roger Bekaert (2e leerjaar) in 1931-’32 in Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 61-62.
Gaston PAUWELS Van lager onderwijs te Izegem vroeger en nu tot 75 jaar H.-Hartschool voor meisjes te Izegem 1903-1978. S.l., 1978, 111 p. Zie ook Antoon VANDROMME, Uit de oude doos: De Heilig-Hartschool voor meisjes, Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 109-110, met twee foto’s uit de Eerste Wereldoorlog. Foto van de onderwijzende zusters in 1907 in Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 179.
Antoon VANDROMME, De kleuterklas van zuster Walburge in 1927-1928, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 35-36, een klasfoto met wat commentaar, vergiste zich waar hij de zuster in de Engelbewaarder plaatste, want het ging om de Avé Maria (rechtzetting in Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 43).
Raf VANDENBERGHE, De Zonnebloem. Geschiedenis van 20 jaar Buitengewoon Onderwijs te Izegem. S.l., 1983, [22], p. gestencild; Raf VANDENBERGHE, Geschiedenis van 25 jaar buitengewoon Onderwijs te Izegem, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 187-211.
Jean-Marie LERMYTE, Zes jaar strijd om de stichting de Pélichy- van Huerne te Izegem. Een episode uit de schoolstrijd (1879-1885), Biekorf 79, 1979, p. 306-315 en nr. 80, 1979-1980, p. 25-32, ook verschenen in Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 212-235. Meer wetenschappelijke gegevens over de schoolstrijd in Izegem vindt men ook in het doctoraal proefschrift van Jean-Marie LERMYTE, Het verzet tegen de liberale wet op het lager onderwijs in het arrondissement Roeselare, 1878-1886. KUL, 1980, 621 p. Handelseditie: Jean-Marie LERMYTE, Voor de ziel van het kind. De schoolstrijd in het klerikale arrondissement Roeselare, 1878-1887. Brugge, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1985, 291 p.. Zie ook IDEM, 227 lesgevers in het lager onderwijs van het arrondissement Roeselare, 1879-1886. Een biografische bijdrage, Rollariensia, dl. XV, 1983-1984, p. 145-198 (met index p. 196-198). Een propagandistisch werkje uitgegeven n.a.v. de parlementaire verkiezingen van 1912, is: Godsdienst- en schooloorlog te Iseghem. Hoe het ging te Iseghem in 1797. Hoe het was in 1879. En hoe het nu zou gaan. [Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1912], 28p.
Het gemeenschapsonderwijs beschikt over Bellevuetje, waarvan er vier keer per jaar twee edities verschijnen: het "schoolkrantje" voor en door de kinderen van de basisschool, in 1997-1998 aan zijn zesde jaargang begonnen.
Willy BOUCQUET, Het klooster en het onderwijs in Emelgem, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 5-64.
Maurits VANDOMMELE, Figuren van bij ons: wij huldigen directeur Albert Deblauwe, Ten Mandere nr; 58, 20/3, 1980, p; 172-175.
Van de klas van Achiel Tanghe in 1909 in Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 286-287; van Emiel Vieren in 1912 in Ten Mandere nr. 81, 28/2, 1988, p. 174-175; van Emiel Vieren in 1937 (7e en 8e leerjaar) in Ten Mandere nr. 86, 29/3, 1989, p. 191.
De schijnwerper op Kachtem: foto’s uit de oorlogstijd (1917 en 1918), Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 77-85. Deze bijdrage bevat niets anders dan enkele groepsfoto’s , met namen, nl. de Verenigde Hout- en Borstelmakers van Kachtem, 1917, de klas van Victor Saelen en die van Jules Decoene in 1918.
A[ndré] S[AELEN], Het onderwijs in onze gemeente, Onder Ons, nr. 3 van 1972, p. 2-7, nr. 1 van 1974, p. 2-10 en nr. 1 van 1975, p. 12-21.
Mieke MESSEYNE, Organisatie van het onderwijs: biografie van een onderwijzer: Meester Victor Saelen, niet-gepubliceerd seminariewerk 1e kandidatuur psychologische en pedagogische wetenschappen, RUG, 1991-1992, ongepagineerd: inhoudelijk onbetrouwbaar.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam de heer André Saelen, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 213-214.

Lahore
De stad Izegem aan Z.H. Exc. Mgr. Buyse, bisschop van Lahore (= titel kaft; op p. 1: Hulde adres vanwege de Izegemse bevolking aan zijne excellentie Mgr. M. R. Buyse)S.L. [1947], 16 p.
Robert LEROY, Nadere kennismaking met Mgr. Roger Buyse O.F.C., Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 58-64
Antoon VANDROMME, In memoriam Mgr. Marcel Roger Buyse, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 111-121.
Antoon VANDROMME, In memoriam Mgr. Hector Catry, Ten Mandere nr. 32, 12/1, 1972, p. 30-35.

Lahousse, Henri Petrus
FSI, dlI, nrs. 24-28.

Lammertyn, Daniël
L.V., In memoriam [pastoor Lammertyn], Onder Ons, 6/1, 1969, vóór p. 1.

landboek
[Kaart van François De Bal, 1746], met de stadskern, Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, vóór p. 3.
Landt-Bouck der Prochie ende Prinsdomme van Iseghem [1746], Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, p. 5-10
L. SLOSSE, Nota's over 't landbouck van 1653, Ten Mandere nr. 6, 2/3, 1962, p. 4-9 en nr. 7, 3/1, 1963, p. 3-9
Joseph BOURGEOIS, herbergen volgens 't landboek van 1653, Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 53-55.
Joseph BOURGEOIS, Izegemse toponymie uit de XVIIe en XVIIIe eeuw, Ten Mandere nr. 25, 9/3, 1969, p. 9-30 en erratum in Ten Mandere nr. 26, 10/1, 1970, p. 44. (aan de hand van beide landboeken).
H. DESCHRIJVER, De oude landmaten in Vlaanderen, 5de druk, Handzame, Familia et Patria, 1979, 32 p.
Paul VANDEWALLE, Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg, Oostende, 1984, 70 p.
A.B. (=Antoon VANDROMME), Oude landmaten, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 29.
Rafaël VERHOLLE, Bedenkingen bij een "caerte figuratieve", Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, p. 3-4.
Hendrik WILLAERT, Historisch patrimonium gerestaureerd, Ten Mandere nr. 104, 36/1, 1996, p. 25-39.
Hendrik WILLAERT, Historisch patrimonium gerestaureerd. Een (her)-ontdekking…, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 41.
Antoon VANDROMME, Landboek bij een huwelijk, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 224-232 en aanvulling in nr. 60, 21/2, 1981, p. 165-166.
Edgard SEYNAEVE, Herbergen te Izegem op 22 oktober 1779, Ten Mandere nr. 44-45, 16/1-2, 1976, p. 92-96.
Antoon VANDROMME, De halle en de Wal in Izegem, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 27-38.
Joseph BOURGEOIS, De Brugstraat in 1826-1827, Ten Mandere nr. 34, 12/3, 1972, p. 34-40; ID., Grote Markt 1826/1827, Ten Mandere nr. 2911/1, 1971, p. 26-28; ID., De Kasteeldreef en het Baertshof, Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 83-86; ID., Straten vroeger en nu: de Kerkstraat, Ten Mandere nr. 32, 12/1, 1972, p. 26-28; ID., De Kloosterstraat, Ten Mandere nr. 35, 13/1, 1973, p. 32-34; ID., Korenmarkt 1826-1827, Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 132-136; ID., De Kruisstraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 132-136; ID., Marktstraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 22-26; ID., Meensestraat anno 1826, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 141-146; ID., De Nieuwstraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 36, 13/2, 1973, p. 15-19; ID., Papestraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 37-40; ID., Roeselaarsestraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 163-168; A.B. [Antoon VANDROMME], Sint-Pietersstraat, Ten Mandere nr; 30, 11/2, 1972, p. 6-9; Joseph BOURGEOIS, Wijngaardstraat 1825-1826, Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 40-44; ID., Zwijnsmarkt en Zwijnsmarktstraat, Ten Mandere, nr. 38, 14/1, 1974, p. 40-43. De Zwijnsmarkt en Zwijnsmarktstraat zijn de huidige Melkmarkt en Melkmarktstraat. Sommige van die bijdragen werden na de dood van Bourgeois uitgegeven.

landbouw
Etienne SABBE, Grondbezit en landbouw, economische en sociale toestanden in de kalstelenij Kortrijk op het einde der XIVe eeuw. Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Nieuwe Reeks, XV, 1936, p. 394-452.
Lucien VAN ACKER, Brugse kapoenen en Izegemse koekoeken, Biekorf, 60, 1959, p. 209-210;
W. TERRYN, De Izegemse koekoek, [Izegem, 1984], 27 p.
W. TERRYN, J. VAN DE BEEK, en R. VANHEE, Het Brakelhoen, S.l., [1983].
Willy BOUCQUET, De Buysekens en hun hoeveke, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 165-170.
Jochen VLIEGHE, Landbouw en gezinnen in Emelgem. 1866-1880, onuitgeg. licentiaatsverhandeling, R.U.G., 2001-2003, 161 p.
Jean-Marie LERMYTE, Jozef Claeys verdiende de Cultuurtrofee 2002, Ten Mandere nr. 125, 43/1, 2003, p. 25-28.
Jean-Marie LERMYTE, Boeren in landelijk Izegem, Emelgem en Kachtem, Jos Claeys, Ruytershove, Izegem, 2006, 479 blz.
 

landmaten
H. DESCHRIJVER, De oude landmaten in Vlaanderen, 5de druk, Handzame, Familia et Patria, 1979, 32 p.
Paul VANDEWALLE, Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg, Oostende, 1984, 70 p.
A.B. (=Antoon VANDROMME), Oude landmaten, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 29.

landschap
Johan MISTIAEN, Bedenkingen over landschap en groen te Izegem

Lanteern, De
1950-1970 jubeljaar voor de toneelgilde De Lanteern, Onder Ons, 7/1, 1970, 8-10.
Jacques DENYS, De Lanteern in Kachtem, Ten Mandere nr. 121, 41/3, 2001, p. 29-42.
Jacques DENYS, Toneelgilde De Lanteern 1951-2001, Izegem, eigen beheer, 2001, 337 p.

Lange Toten, De
Reglement voor het kaart-spel gezeid Klaver-jas of Graaf-jas, Izegem, J. Dooms, [1885], 14 p.

Lapeire, Georges
Robert HOUTHAEVE, Cyr van Ysenheim. Leven en werk, Izegem, Hochepied, 190, 111 p.

lastencohier
Edgard SEYNAEVE, Lastencohieren anno 1669. Izegem 24 oktober 1669, ‘t Stamboompje, januari 2000, p. 10-15.

Lazaret
A. VAN SPEYBROUCK, Lazaret gesticht op Emelghem door die van Iseghem, in Biekorf 1898 nr. 20 p. 320.

Lecluyse, Gerard
Wij gedenken, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 244-245. Het ging om Karel Van Hoof, Gerard Lecluyse en Emerik Bentein.

ledenblad
De Koerier
A.C.W.-eetjes. Informatieblad van A.C.W. Izegem, vanaf 1972.
SP-Pijltjes, die zeker sedert 1971 verschijnen
WIJ te Izegem, verschijnt sedert 1971. In de jaren 1970 kregen de leden 't Leeuwke.
Zeg-je, verscheen vanaf 1974.
Gemeentebelangen, gestencild, zeker van 6 februari 1953 t.e.m. 20 juni 1958.
Boos Izegem. Izegem, Milac, vanaf 1950 (?), Ter Plaats Rust. Soldatenblad Gewest Izegem,, van december 1961 tot april 1972, voortgezet door 't Bazatske. Soldatenblad Gewest Izegem, vanaf augustus 1972.
Assisi. Contactblad van de franciscaanse lekenorde, Izegem, Sedert 1961. 1997= jg. 35. Van 1943 tot 1945 verscheen ook het maandblad Derde Orde Koerier dat door de Drukkerij Strobbe werd gedrukt.
Boomteelt-varia. Tweemaandelijks tijdschrift, 1997 = 20ste jaargang.
Vriendenkring Hartpatiënten, Driemaandelijks. Verantwoordelijke uitgever Marcel Nuijttens, Boomforeeststraat 39, 8870 Izegem. Nr. 8= 4e trimester 1997.
Natuurwerkgroep De Buizerd, v.z.w., Driemaandelijks contactblad, jg. 18, nr. 4= juli 1977.
Crescendo, Het blad verschijnt één keer per jaar, met Sint-Cecilia en was in 1996 aan zijn 28e jaargang toe.
De Notenkraker. Tweemaandelijks periodiek van "Jeugd en Muziek" Izegem, Van nummer 1 t.e.m. 83 schreef Hendrik Willaert de teksten.
Het lokale ledenblad van VVKS (jongensscouts) was in de jaren 1960 De Spiegel, dat aanvankelijk gedrukt werd, later gestencild. Sedert 23 jaar (jg. 23= 1997-’98) is het ledenblad Oriëntatiebladvoor padvinders.
Van de gidsen (meisjesscouts), die later gemengd werden (VVKSM), is Informatiefje het ledenblad. 1997= jg. 19.
De oud-scouts geven ‘t Spiegeltje. St.-Jorisgilde Izegem. Oud-scouts-oud gidsen uit. Het verschijnt sedert 1978, eerst drie keer per jaar, maar de laatste jaren slechts één keer per jaar. Nr. 28 = december 1996.
De Izegemse afdeling van FOS (Federatie Open Scoutisme), die geen binding heeft met de andere Izegemse scoutsgroepen, geeft sedert 1994 het trimesterieel blad Jakketoetje uit.
De turnclub geeft "om de twee maanden" ook een ledenblad uit. De Rode Ster. Clubtijdschrift, waarvan in 1997 de 15e jaargang loopt.
Stadionecho, verschijnt vier keer per jaar. 1997 = jg. 39.
’t Ivacertje, Nr. 82 verscheen in september 1997.
I.W.V. Gids. Een uitgave van de Izegemse Watersportvereniging, jg. 23, 1997, is een speciaal nummer, omdat de vereniging toen aan zijn zilveren jubileum toe was.
De Dynamikakrant verschijnt driemaandelijks; 1997= 17e jaargang.
Danio Rerio Izegem was in 1997 aan zijn 28e jaargang toe. Ook de statuten werden gepubliceerd.
’t Bottientje. Tweemaandelijkse uitgave van Wandelclub De Mandelstappers Emelgem, Sedert 1995.
Onder Ons. Orgaan van het Davidsfonds Kachtem.
De fanfare geeft ook een ledenblad uit: ‘t Eendrachterke. Periodiek van Koninklijke Fanfare Vrede en Eendracht, Er werd in 1987 mee gestart.

ledenlijst Ten Mandere
Door Alberic DEPREZ. De ledenlijst 1960 in Ten Mandere nr. 3, p. 38-42, 1961 in nr. 6, p. 46-50, 1963, in nr. 8, p. 67-71, 1964, in nr. 10, p. 48-50, 1965, in nr. 13, p. 105-112, 1980, in nr. 58, p. 232-242, 1981 in nr. 61, p. 246-247 en de ledenlijsten van 1982,1983, 1986 en 1988 in de respectieve Info-nummers van Ten Mandere, 1989 in Ten Mandere nr. 85, p. 134 en 192-196, 1990 in Ten Mandere nr. 89, p. 60-64.

leerbereiding
Hendrik WILLAERT, Uit Izegem verdwenen nijverheden : de leerbereiding, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 169-190, met erratum in Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 165.

leerboek
Emiel DIERICK, Handboek voor schoenmakerij, [Izegem], J. De Busschere-Bonte, s.d., 104 p.

leerlingentijdschrift
Antenne, dat vanaf 1964-’65 in het college verscheen en Team, dat vanaf 1966 in het Lyceum de Pélichy werd gemaakt zijn al heel lang ter ziele gegaan. Het gemeenschapsonderwijs beschikt over Bellevuetje, waarvan er vier keer per jaar twee edities verschijnen: het "schoolkrantje" voor en door de kinderen van de basisschool, in 1997-1998 aan zijn zesde jaargang begonnen; de editie voor de middenschool werd vier jaar geleden opgestart, maar is een schooljaar lang niet verschenen.

leest
Roger DEVOS, De houten schoenleest, Ten Mandere nr. 116, 40/1, 2000, p. 3-8.

Lefebvre, François
Antoon VANDROMME, François Joseph Lefebvre, 1801-1870, een ongekende Izegemse burgemeester en zijn tijd. Ten Mandere nr.; 81, 28/2, 1988, p. 119-158. Met veel aandacht voor wat er in Izegem tijdens zijn bestuur gebeurde, ook al had Lefebvre er soms niets mee te maken.

Le Loup, Petrus
[Leopold SLOSSE], Eenige afstammelingen van P. le Loup-de Visch, Hoogballiu van Iseghem, Izegem, J. Dooms, 1889, [8] p.

Lendelede
Antoon VANDROMME, De dubbele moord aan de Toveresseknok in 1887, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 135-145.
Foto van de steenbakkers van Lendelede rond de eeuwwisseling, in Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984.

Leo XIII: zie Harmonie Leo XIII

Leopold
Jozef HUYGHEBAERT, De omwenteling van 1830 in de doopnamen te Roeselare en omgeving, Biekorf, 71, 1970, p. 269-272.

Leopold III
[Maurice Verfaillie], Izegem blijft zijn koning trouw! S.l., s.d., 20 p. Koning Leopold III van Izegemse afstamming, S.l., s.d., 8 p.
[Maurice VERFAILLIE], Bezoek aan Tielt, Roeselare en Izegem van zijne majesteit koning Leopold III op 30 October 1937, S.l., 1937, s.p., programmaboekje.

leopoldist
Antoon VANDROMME, Uit de oude doos: de Leopoldisten, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 167-171
Marcel NUIJTTENS, Lezersbrief: de Leopoldisten, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 161-171.
Jacques VIAENE, De Leopoldisten in Kachtem, Ten Mandere, nr. 142, 48/3, 2008, p. 3-16.

Lermyte, Jean-Marie
Robert LEROY, Aflossing van de wacht bij Ten Mandere, Ten Mandere nr. 74-75, 26/1-2, 1986, p. 117-121.
Erik VANDEWALLE, Cultuurtrofee 1985 van de Stedelijke Culturele Raad voor Jean-Marie Lermyte, in Ten Mandere, info 1986, p. 3*-9*. Zie over hem ook: Jean-Marie Lermyte, de nieuwe voorzitter van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, Mededelingen van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, jg. 19, nr. 1, 1995, p. 4-5.
Bertrand NOLF, Izegemse figuren: Jean-Marie Lermyte, Ten Mandere nr. 153 (52/1), 2012 p. 3-11.

Leroy, Robert
Jean-Marie LERMYTE, Ere zij... Robert Leroy, Ten Mandere nr. 134, 46/1, 2006, p. 55-56.

Lescauwier, Petrus
Marcel NUIJTTENS, Peer de Garde, Ten Mandere nr; 83, 29/1, 1989, p. 25-28.

letterkunde: zie poëzie, proza

letterkundige
Sommige referenties i.v.m. biografieën gaven we al. Zie o.a. noot 363. Het Lexicon van West-Vlaamse schrijvers, Torhout, vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 6 dln., 1984-11989 hebben we niet geëxperteerd, maar bevat ook gegevens over Izegemse auteurs.
Pieter DECLERCQ, Groten van bij ons: Frans-Jozef Blieck, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 27-34;
Rafaël VERHOLLE, Nog over notaris Fr. J. Blieck, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 39-40
Antoon VANDROMME, Honderd jaar na Frans Jozef Blieck, 1805-1880, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 242-244 n.a.v. een tentoonstelling in Wervik
Christiaan GERMONPRE, Frans Jozef Blieck "Taalminnaar en flamingant", VWS-Cahiers, 173, jg. 30 nr. 4, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 1995, 16 p., met verdere bibliografie.
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: Bruno Acx, schoenmaker en gelegenheidsdichter, Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 89-99.
Zie bv. zijn gedicht Weeklachten van de bomen op de Koornmarkt, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1976, p. 20.
Emiel NEIRYNCK, Ernst en vreugde, Roeselare, Alf. Deraedt-Verhoye, 1906, 180 p. De tweede uitgave, s.l., 1964, 223 p., bevat op p. 7-54 een uitvoerige biografische bijdrage door Michel NEIRYNCK;
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: Emiel Neirynck (1839-1916), de dichter van "De jongen van boos Iseghem", Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 95-99.
Zie Emiel REYNAERT, De letterkunde te Roeselare. Overzicht met bloemlezing, Roeselare, 1956, p. 102-104.
José DE MUELENAERE, Guido Gezelle en Izegem. 1. Gezelle en de Mariaschole of Avé Maria, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 176-202;
ID., Guido Gezelle en Izegem. 2. Gezelle en de Broedersschole of St.-Jozefsgesticht. Gedachten, gedichten en documenten rond Pieter Baes, Ten Mandere nr. 62-63, 22/1-2, 1982, 181 p.
Jeroom MALLISSE, Een gedicht van Guido Gezelle opgedragen aan Karel Cools, Ten Mandere nr; 116, 40/1, 2000, p. 19-20.
Robert HOUTHAEVE, Cyr van Ysenheim. Leven en werk, Izegem, Hochepied, 190, 111 p.
Antoon VANDROMME, Nadere kennismaking met Jozefa van Houtland, Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, p. 36-40.
In het Pandje verscheen, s.d., 46 p., gefotokopieerd, Nonkel Pater, een semi-biografie over pater Sigebert Reymer.
Bespreking: JML., Nieuw op de boekenplank, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 32.
Jozef GELDHOF, Nadere kennismaking met Felix Dalle, Ten Mandere nr. 6, 1962, 2/3, p. 42-44;
Christiaan GERMONPRE, Felix Dalle, "Menselijke tekort of zwerftocht achter het geluk, VWS-Cahiers, 124, jg. 22, nr. 3, 1987, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 16 p.
Antoon VANDROMME, In memoriam Leo Vandaele, Ten Mandere nr. 80, 28/1, 1988, p. 32-42.
Jooris VAN HULLE, August Geldhof. "Getekent door het lijden van acht jaren", WVS-cahiers 106, jg. 19, nr. 3, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 1984, 16 p.

Libbrecht, Achiel
Willy BOUCQUET, De opgeeisten in 1914-’18, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 149-153.

liberalisme
[Fideel] VION-VAN EECKHOUTTE, Een droevig leven of 't geluk Opsteller en Uitgever te zijn van een Weekblad, Roeselare, 1914, 174 p.
Jean-Marie LERMYTE, Tien jaar Belgische politiek beoordeeld door "De Mandelgalm" van Fideel Vion. 1877-1887, Rollariensia, 7, 1975, p. 95-142.
Antoon VANDROMME, Snippers nr. 25: 187 Le Bleuet, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 164-165.

Lichtervelde
M. BOUSSAUW, Kohier van de 5de penning van de laten van Izegem (Kasselrij Kortrijk) in Lichtervelde van 1577, Vlaamse Stam, 5, 1969, p. 201-205

lijnwaad
Rafaël VERHOLLE, Een stukje geschiedenis van Izegem, - De Autotoerist, 26, 1973, p. 518-520, vooral over de lijnwaadhandel en de schoennijverheid
Antoon VANDROMME, Een oude afstempeling voor Izegem, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 254-256
Jozef GELDHOF, De Izegemse lijnwaadhandel, Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, p. 12-23.
Jozef GELDHOF, De Izegemse lijnwaadhandel, Biekorf, 55, 1954, p. 33-41, 89-94 en 177-187.
Marcel NUIJTTENS, Rond de Izegemse lijnwaadmarkt, Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 71-74, met facsimilé van enkele bladzijden uit Tresoor van de Ghewichten, Maten van Koorn ende landen, etc., in Amsterdam gedrukt bij Theunis Jacobszoon in 1668.
Etienne SABBE, De Belgische vlasnijverheid. Deel I: De Zuidnederlandse vlasnijverheid tot het verdrag van Utrecht (1713), deel II: Van het verdrag van Utrecht (1713) tot het midden van de XIXe eeuw. Kortrijk, Nationaal Vlasmuseum, 1975, 396 en 701 p.
Jozef GELDHOF, Meetgebruiken op Westvlaamse lijnwaadmarkten anno 1822, Biekorf, jg. 74, 1973, p. 287-289.
Jozef GELDHOF, Figuren van bij ons: Petrus Parmentier, Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, p. 24-28.

lijst: zie naamlijst

literatuur: zie letterkunde

Loosveld, Leo
Robert LEROY, Bij een pastoorswissel op St.-Rafaël, Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 21-22.

loteling
Jean-Marie LERMYTE, Plaatsvervangers voor de afgekochte gebroeders Deryckere (1831-1833 en 1837-1843). Soldatenbrieven, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 5-23.
Antoon VANDROMME, Driekwart eeuw geleden: de laatste loting te Izegem, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 149-164, met o.a. de lijst van die lotelingen.

Louwaege, Etienne
Rafaël VERHOLLE, Z.E.H. directeur Etienne Louwage, 1909-1934-1944, Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 45-48.

LP
L.P. Ode aan Izegem. De Koninklijke Stadsfanfaren o.l.v. Willy Demey, Ten Mandere info 1986, p. 15*-16*, n.a.v. de tweede vynielplaat.
135 jaar congregatieharmonie: een LP als blikvanger, Ten Mandere info 1988, p. 11-12.

Lust, Therese
Aurel LAGROU, Welstand in het 18de eeuwse Izegem, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 3-10 en nr. 89, 31/1, 1991, p. 12-24.

Lyceum de Pélichy: zie Avé Maria